Naslov predmeta:

Komunikacijski pristopi v promociji zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 • Mitja Vrdelja, viš. pred.
 • mag. Andreja Jernejčič, pred.

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

40/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • Pozna različne sodobne izzive in možne pristope na področju promocije zdravja in zdravstvenega komunicirana
 • Zna analizirati različne oblike komuniciranja z javnostmi
 • Zna pripraviti različne oblike učinkovitega  komuniciranja z različnimi javnostmi
 • Osvoji osnove učinkovitega nastopanja

Obvezna literatura:

 • U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, n.d. Making health communication programs work (pink book). Washington: Public Health Service • National Institutes of Health National Cancer Institute. Available at:
 • https://www.cancer.gov/publications/health-communication/pink-book.pdf.
 • Hyojung, P. & Reber, B.H., 2010. Using Public Relations to Promote Health: A Framing Analysis of Public Relations, Strategies Among Health Associations
 • Journal of Health Communication, 15, pp. 39-54. 10.1080/10810730903460534.
 • Shlafer, J.R.,  McRee, A. Gower, A.L. & Bearinger, L.H., 2016. Better Communication for Better Public Health: Perspectives From an Interdisciplinary Training Program. Health Promot Pract, 17(2), 165-168. 10.1177/1524839915627453.
 • Serajnik Sraka, N., 2009. Komunikacijske kampanje: Priročnik za načrtovanje, vodenje in ocenjevanje komunikacijskih kampanj. Ljubljana: GV Založba.
 • Kalin Golob, M., Serajnik Sraka, N. & Verčič, D., 2018. Pisanje za odnose z javnostmi: Temeljni žanri. Ljubljana: Založba FDV. Jernejčič, A., 2017. The Bible of Successful PR (Biblija uspešnega piara). Ljubljana: Primus.
 • Jernejčič, A., 2012. Skrivnosti javnega nastopanja. Ljubljana: [samozal.].
 • Marcouse, I. & Lines, D., 2002. Longman Business case studies. AS and A Level.
 • Walker, T.J. & Todtfeld, J., 2008. Media Training A-Z. A Complete Guide to Controlling Your Image, Message & Sound Bites. Melville: Media Training Worldwide.
 

Priporočljiva literatura:

 /

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

/

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izdelek - 50 %, 
 • Nastop - 50 %.

Metode poučevanja in učenja:

 • Podajanje vsebine s primeri
 • Analiziranje primerov
 • Vaje, nastopanje, pisanje
 • Delo v paru, skupini