Naslov predmeta:

Programi preventive in promocije zdravja v vseh življenjskih obdobjih

Nosilec predmeta:

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak
 • Sanja Vrbovšek, pred.
 • dr. Manica Remec, asist.

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje :

40/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:
 • Pozna in razume vse ključne programe preventive in krepitve zdravja, ki se izvajajo v Sloveniji (na področju reproduktivnega zdravja, preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in študentov, preventivnega zobozdravstvenega varstva otrok in mladine, program integrirane preventive kroničnih bolezni in ostale programe krepitve zdravja pri odraslih, državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit), programe preventive in krepitve duševnega zdravja)
 • Pozna in razume namen in cilje teh programov, njihove izvajalce, strukture in procese v sistemu zdravstvenega varstva
 • Pozna in razume namen in cilje spremljanja in evalvacije teh programov
 • Pozna in razume elemente upravljanja teh programov
 • Zna povezati vlogo programov preventive in krepitve zdravja z doseganjem boljšega zdravja prebivalcev Slovenije

Obvezna literatura:

 • Merson, M.H., Black, R.E. & Mills, A.J., eds., 2020. Global Health: Diseases, Programs, Systems and Policies. Fourth Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
 • Boulton, M.L. & Wallace, R.B., 2021. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. Sixteenth Edition. Washington: The McGraw-Hill Companies.
 • Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K. eds., 2008. Health Behaviour and Health Education. Theory, Research and Practice. Fourth edition. San Francisco: John Wiley and Sons.
 • Govc Eržen, J. & Petek Šter, M., eds., 2017. Izvajanje integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni v referenčnih ambulantah družinske medicine. Priročnik za zdravnike družinske medicine. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017.
 • Petrič, V.K., Pribaković Brinovec, R. & Maučec Zakotnik, J., 2018. Health promotion centres in Slovenia: Integrating population and individual services to reduce health inequalities at community level. Copenhagen: World Health Organization.
 • Radoš Krnel, S., Kamin, T., Jandl, M., Gabrijelčič Blenkuš, M., Hočevar Grom, A., Lesnik, T. & Roškar, M., 2020. Merila za vrednotenje intervencij na področju javnega zdravja za namen prepoznavanja in izbire primerov dobrih praks. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Uradni list RS št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/18, 57/21 in 162/21.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • pisna izpitna naloga z ustnim zagovorm.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, skupinsko delo, seminarske naloge.