Naslov predmeta:

Zdravje v vse politike, etika in evropska perspektiva v promociji zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
 • mag. Vesna Kerstin Petrič, viš. pred.
 • mag. Maja Bajt, viš. pred.
 • Tatjana Buzeti, pred.
 • Mitja Vrdelja, viš. pred.
 • mag. Pia Vračko, viš. pred.

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

10

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Študent bo ob uspešnem zaključku predmeta pridobil sistematično znanje in celovito razumevanje pristopa zdravja v vseh politikah, ki ga bo lahko apliciral na praktičnih primerih krepitve zdravja.
 • Razvil bo razumevanje pomena in vpliva sektorskih politik na ustvarjanje okolij za zdrave izbire posameznikov.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Gabrijelčič Blenkuš, M., Koprivnikar, H., Drev, A., Vračko, P., Pirnat, N., Hočevar, T., Vrdelja, M., Jeriček Klanšček, H., Pucelj, V., Kolof-Bric, T., Martinovič, B., Kranjc, I. & Martinovič, A., 2012. Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 • World heatlh organization, 2020. Health 2020. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being
 • European Commison, 2020. Europe 2020. Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.html.

 

Priporočljiva literatura:

 • Clavier, C. & de Leeuw, E., 2013. Health promotion and the policy process. Oxford University Press.
 • Gabrijelčič Blenkuš, M. & Lock, K., 2004. Ocena vplivov na zdravje, zgodovinski okvir in osnove metodologij = Health impact assessment, historical overview and basic methodology. Zdravstveno varstvo, 43(1), pp. 83-87.
 • Kemm, J., den Broeder, L., Wissmar, M., Fehr, R., Douglas, M. & Gulis, G., 2011. How can HIA support Health in All Policies? Draft for consultation. Brussels: European Observatory on Health Systems and Policies.
 • Kickbush, I. & Buckett, K., ed., 2010. Implementing health in all policies. Adelaide 2010. Adelaide: Department of Health, Government of South Australia.
 • Fosse, E., 2006. Social Inequality in Health Impact Assessment. Tools and experiences in some European countries. The research centre for health promotion, University of Bergen.
 • Friedli, L., 2012. Spregovoriti na glas: politični vidik javnega zdravja. Gostujoči uvodnik. Zdrav Var, 58, pp. 8-10.
 • Premik, M., 2005. Od zdravstvene politike do politike zdravja. In: B. Filej, et al., eds. Zbornik predavanj 5. kongres zdrastvene nege »Skrb za zdravje, pp. 25-39. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 • Radej, B., Golobič, M., Macur, M. & Dragoš, S., 2011. Vrednotenje politik – obzorja nove miselnosti. Ljubljana: Vega.
 • Stahl, T., Wismar, M., Ollila, E., Lahtinen, E. & Leppo, K., 2006. Health in all policies: Prospects and potentials. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, Finland.
 • WHO - World Health Organization, 2008. Closing the gap in a generation. Commision on social determinants of health report. Geneva: World Health Organization.
 • WHO, 2010. Adelaide statement on health in all policies – moving towards a shared governance for health and wellbeing. Geneva: World Health Organization, Government of South Austraila, Adelaide.
 • Wissmar, M., Blau, J., Ernst, K. & Figueras, J., 2007. The Effectivenes of Health Impact Assessment. Scope and limitations of supporting decision-making in Europe. Bruselj: European Observatory on Health Systems and Policies.
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni pogojev.


 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100 %.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, skupinsko delo, seminarji, druge oblike študija (srečanja s predstavniki sektorjev in različnih sektorskih deležnikov (srečanje s predstavniki MZ, MŠŠ ali MDDSZ, srečanje s predstavniki Društva za srce, Brez izgovora ali ZDUS in srečanje s predstavniki GZS oziroma gospodarsko organizacijo, članico GZS).