Program Promocija zdravje je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023) in je edini program katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih kapacitet za uresničevanje politike krepitve zdravja. S postavljenimi kompetencami in cilji zagotavlja kritično maso strokovnjakov, ki bodo uresničevali sodobne usmeritve na področju preventive in promocije zdravja.

Program Promocija zdravja je zasnovan v skladu s sodobnimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije, OECD-ja in v skladu z nacionalnimi usmeritvami in vsi ti razvojni dokumenti poudarjajo pomen večjih vlaganj v preventivo in promocijo zdravja.

Magistrski študij Promocija zdravja omogoča usposabljanje strokovnjakov za promocijo zdravja na ravni strokovnega magisterija, ki bodo dobili splošne in specifične kompetence za delo na tem področju. Tovrstni strokovnjaki bodo usposobljeni za promocijo zdravja v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja (npr. na področju duševnega zdravja, obvladovanja kroničnih bolezni, odziva na potrebe prikrajšanih skupin prebivalstva in podobno). Diplomanti študijskega programa bodo lahko omogočili prilagoditev programov in storitev javnega zdravja in zdravstvenega varstva glede na nove potrebe uporabnikov s poudarkom na prepoznavanju in zmanjševanju neenakosti v zdravju.