Cilji in kompetence programa promocija zdravja, ki je zasnovan po konceptu EUMAHP, so oblikovani mednarodno in omogočajo primerljivost in izmenjavo kadra med različnimi državami, kjer se program že izvaja. Splošne kompetence programa promocija zdravja izhajajo iz Evropskega ogrodja kvalifikacij za sedmo raven izobraževanja.

Izhodišča in samo oblikovanje študijskega programa Promocija zdravja so komplementarna z osnovnimi evropskimi kompetencami za naziv magister javnega zdravja (master of public health):

Intelektualne kompetence študentov: 

 • poznavanje in razumevanje zgodovinskega razvoja promocije zdravja v teoriji in praksi, 
 • poznavanje in razumevanje temeljnih listin (Ottawska listina…) in definicij (zdravstvena vzgoja, zaščita zdravja..), 
 • poznavanje in razumevanje preprečevanja bolezni (poznavanje definicij v kontekstu preventive – primarni, sekundarni in terciarni nivo), 
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov v promociji zdravja (opolnomočenje, celostni pristop, skupnostna naravnanost, soodločanje oz. sodelovanje, oblikovanje kapacitet za izvajanje promocije zdravja, širjenje principov promocije zdravja), 
 • poznavanje in razumevanje družbeno-zgodovinskega dogajanja, ki vpliva na znanje o zdravju, 
 • poznavanje in razumevanje sistemov varovanja zdravja, 
 • poznavanje in razumevanje temeljev komunikacije (tehnike učenja, tehnike komunikacije, marketing), 
 • poznavanje in razumevanje načel in metod za izvajanje promocije zdravja (analiza in ocenjevanje stanj), 
 • poznavanje in razumevanje vsaj evropskih politik promocije zdravja. 

 Praktične kompetence študentov: 

 • prepoznavanje izzivov na področju zdravja populacije, ki se vežejo na promocijo zdravja, 
 • prenos potreb iz prakse v znanost, 
 • oblikovanje in definiranje strategij promocije zdravja, 
 • poznavanje in razumevanje možnosti za sistemske rešitve.


Promocija zdravja kot del širšega koncepta javnega zdravja, je znotraj skupnih evropskih kompetenc posebej izpostavljena in definirana kot znanost, katere temeljni fokus je zdravje populacije, raziskovanje in organizacija družbenih sistemov s ciljem zagotavljanja in izboljševanja zdravja posameznikov.

Program bo razvijal:

Analitične sposobnosti:

 • razumevanje družbenih, kulturnih in subjektivnih determinant zdravja,
 • sposobnost raziskovanja družbenih fenomenov in interpretacije le-teh,
 • sposobnost oblikovanja, interpretacije in obravnave družbeno-ekonomskih in epidemioloških informacij,
 • sposobnost izvajanja komparativnih analiz in kritične presoje,
 • sposobnost identificirati, dokumentirati, analizirati in interpretirati problematiko neenakosti ter družbeno-kulturne raznolikosti,
 • sposobnost prepoznavati, analizirati in uporabljati dobljene izsledke.

Družbeno upravljalske sposobnosti:

 • prepoznavanje in obravnavanje skupinskih in institucionalnih dinamik,
 • demokratične in motivacijske vodstvene sposobnosti,
 • sposobnosti reševanja konfliktov, kreativnega in kritičnega mišljenja,
 • sposobnosti oblikovanja in vodenja timskega dela.

Sposobnosti oblikovanja politike:

 • razumevanje javnega sektorja, politik in storitev,
 • razumevanje lokalnih politik in vlad,
 • sposobnosti analize in ocenjevanja politik,
 • vodstvene in pogajalske sposobnosti.

Komunikacijske sposobnosti:

 • sposobnost vzpostavljanja dialoga, budnega poslušanja in empatije,
 • sposobnosti oblikovanja odnosa z javnostmi,
 • sposobnosti pisnega izražanja,
 • sposobnosti komunikacije z mediji,
 • sposobnosti govornega izražanja in komunikacije v tujem jeziku.

 Sposobnosti operacionalizacije:

 • upravljalske sposobnosti,
 • sposobnosti načrtovanja,
 • sposobnosti nadzorovanja,
 • sposobnosti ocenjevanja,
 • tehnične in pismene sposobnosti.

 
Diplomant programa Promocija zdravja si bo pridobi naslednje kompetence: 

 • sposobnost samostojnega oblikovanja strategij in programov za promocijo zdravja, 
 • poznavanje in uporaba različnih pristopov pri promociji zdravja glede na družbene skupine, tematska področja in ureditve,
 • razumevanje osnov javnega zdravja, promocije zdravja, metod dela pri promociji zdravja, družbenih determinant zdravja in neenakosti pri zdravju, 
 • poznavanje zdravstveno-socialne problematike, ki jo povzroča staranje družbe in sprememba vrednot v družinskem življenju, 
 • poznavanje raziskovalnih metod in na dokazih podprtega dela,
 • poznavanje ocene potreb in načrtovanja, implementacije ter evalvacije programov promocije zdravja, 
 • razumevanje globalne evropske perspektive v promociji zdravja in implementacija zdravja v vse politike,
 • poznavanje osnov zdravega življenjskega sloga, vpliva okolja na zdravje, duševnega zdravja, zdravja otrok in mladostnikov,
 • sposobnost dela na področju zdravja starostnikov in sposobnost organizacije ter regulacije  medgeneracijskega sodelovanja, 
 • sposobnost dela na področju promocije zdravja na delovnem mestu, v lokalnih skupnostih s poudarkom na ranljivih skupinah ter na področju kroničnih bolnikov,
 • poznavanje socialnega marketinga in zagovorništva v promociji zdravja in poznavanje ekonomskih analiz kot podlage za odločanje v promociji zdravja,
 • poznavanje psihičnega, fizičnega in družbenega blagostanja,
 • sposobnost za motivacijo in usposabljanje za procese doseganja in ohranjanja zdravja,
 • vzgoja za upravljanje z življenjskim okoljem zaradi varovanja zdravja in izboljšane kakovosti življenja, 
 • vzgoja za krepitev sposobnosti posameznika za pravilen izbor vedenja, obvladovanje stresov, za preprečevanje oblik vedenja, ki škoduje zdravju ter za razumevanje povezave med načinom življenja in zdravjem, 
 • sposobnost delovanja po načelih, ki poudarjajo individualnost, aktivno vključenost uporabnikov, partnerski odnos in holistični pristop k posamezniku, družini ali skupini,
 • razumevanje stroke in interdisciplinarno povezovanje,
 • sposobnost kontinuiranega spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in učinkov zdravstvenih in drugih ukrepov in politik, ki vplivajo na zdravje,
 • sposobnost oblikovati učinkovit sistem spremljanja, preučevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni, okoljskih tveganj in poklicnih bolezni,
 • sposobnost oblikovanja informacij in okolij, ki bodo zmanjševali ključne dejavnike tveganja za kronične bolezni in stanja v populaciji, kot so kajenje, tvegana in škodljiva raba alkohola, premalo gibanja, debelost in neuravnotežena prehrana, raba nedovoljenih drog, stres),
 • sposobnost oblikovanja modelov preprečevanja in zgodnjega odkrivanja kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj ter motenj v duševnem zdravju,
 • sposobnost postopne preusmeritve zdravstvenega sistema in percepcije od zdravljenja v krepitev zdravja in preprečevanje bolezni,
 • sposobnost okrepitve upravljanja, zagotovitve učinkovite organizacijske kulture, vzpostaviti sistem celovite kakovosti in zagotoviti zdržno financiranje dejavnosti javnega zdravja,
 • sposobnost okrepitve zagovorništva in izboljšanja komuniciranja na področju javnega zdravja,
 • usposobljenost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju,
 • oblikuje in sooblikuje učinkovite medčloveške odnose, 
 • sodeluje v interdisciplinarnem timu in komunicirati z vsemi vključenimi subjekti v vzgojno–izobraževalnem procesu (otroki, mladostniki, starši in strokovnimi delavci) in z različnimi sogovorniki na področju pomoči z umetnostjo.