Naslov predmeta:

Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Špela Razpotnik

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Katja Pesjak
 • doc. dr. Špela Razpotnik
 • Hana Košan, asist.

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent bo:

 • razumel sodobne paradigme in koncepte o zdravju in boleznih;  
 • razumel pojem družbene neenakosti v zdravju, kaj jih povzroča, kako jih lahko zmanjšamo in izzive, ki jih le ta predstavlja;
 • osvojil znanja o različnih modelih dejavnikov zdravja in tako ključnih dejavnikih zdravja;
 • razumel pomen upoštevanja dejavnikov zdravja in bolezni pri načrtovanju promocijskih projektov
 • seznanjen z epidemiologijo;
 • pridobil slovensko, evropsko in globalno dimenzijo neenakosti v zdravju in dejavnikov zdravja;
 • razumel povezanost družbeno strukturnih dejavnikov s položajem posameznih družbenih skupin;
 • seznanjen s pristopi, kako zmanjšati neenakosti v zdravju;
 • seznanjen z najnovejšimi ugotovitvami in priporočili WHO glede zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Buzeti T idr. (eds). Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2011. 
 • Brown C, Buzeti T (eds). Positioning health equity and the social determinants of health on the regional development agenda- Investment for health and development in Slovenia. Studies on social and economic determinants of populaton health, No. 6. Copenhagen: World Health Organization. Regional office for Europe, 2014. http://czr.si/files/positioning-health-equity-and-the-social-determinants-of-health-on-the- regional-development-agenda.pdf 
 • Whitehead M, Povall S, Loring B. The Equity Action Spectrum: Taking a comprehensive approach. Guidance for addressing inequities in health. Copenhagen: WHO European Regional Office for Europe, 2014. http://www.euro.who.int/__data/assets/ pdf_file/0005/247631/equity-action-090514.pdf 
 • Gabrijelčič Blenkuš M. Zagotavljanje večje enakosti v zdravju – izzivi recesije za javno zdravje in promocijo zdravja v Sloveniji; Poročilo z delavnice na Inštitutu za varovanje zdravja- Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2009. 
 • Gabrijelčič Blenkuš  et. al. Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012
 • Handbook on health inequality monitoring: with a special focus on low- and middle-income Countries. World Health Organization 2013. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85345/1/9789241548632_eng.pdf
 • Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region. Final report. WHO Europe, 2013. http://www.ndphs.org///documents /3940/NCD_8-9-4__Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the- WHO-European-Region-final-report-Eng.pdf 
 • Report on health inequalities in the European Union. Brussels: European Comission, September 2013. http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/ report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf 
 • Kamin T. Zdravje na barikadah: dileme promocije zdravja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. (izbrana poglavja).
 • Edelman CL, Mandle CL, Kudzma EC. Health promotion throughout the life span [8th ed.]. Missouri, USA: Mosby; 2013. 

Priporočljiva literatura:

 • IVZ. Zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, , marec 2010 
 • Ule M. Spregledana razmerja: o družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej, 2003. 
 • Sočan, M. Javno zdravje : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega-Jesenice : Visoka šola zdravstveno nego, 2013 
 • Report on health inequalities in the European Union. Brussels: European commission, 2013. http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/ report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf
 • World Health Organization. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health.  Report from the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: WHO; 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
 • Buzeti T., Maučec Zakotnik J. Vlaganje za zdravje in razvoj v Sloveniji. Program MURA. Murska Sobota: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, 2008. 
 • http://czr.si/files/mura-vlaganje-za-zdravje-in-razvoj.pdf
 • Benach J; Malmusi D, Yasui Y, Martínez JM. A new typology of policies to tackle health inequalities and scenarios of impact based on Rose's population approach. J Epidemiol Community Health.2013 Mar; Vol. 67 (3), pp. 286-91. Date of Electronic Publication: 2012 Aug 17. http://www.mascotfp7.eu/wp-content/uploads/2012/09/A-new-typology-of-policies-to-tackle-health-inequalities-and-scenarios.pdf 
 • Whitehead M. A typology of actions to tackle social inequalities in health. J Epidemiol Community Health. Jun 2007; 61(6): 473–478. doi:  10.1136/jech.2005.037242. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2465710/pdf/473.pdf
 • Zurc J. Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost. Radovljica: Didakta; 2008.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora imeti diplomo na programih prve stopnje in ga navedene vsebine zanimajo oziroma jih pri svojem delu potrebuje.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 80 %,
 • poster prezentacija - 20 %. 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinsko delo, uporaba avdiovizualne opreme, posnetkov, spletne učilnice, strokovna ekskurzija, informativni obisk, druge oblike študija.