Naslov predmeta:

Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 • dr. Eva Stergar, viš. pred.
 • doc. dr. Saška Roškar
 • dr. Maja Roškar, viš. pred.
 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča 
 • doc. dr. Matej Gregorič

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent bo:

 • sposoben uporabiti teoretično znanje v svojem delovnem okolju;
 • spoznal faze priprave in izvedbe promocijskega programa;
 • sposoben pripraviti in izvesti kvaliteten promocijski program;
 • sposoben evalvirati promocijski program. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • McKenzie JF, Neiger, BL, Thackeray R. Planning, Implementing, & Evaluating Health Promotion Programs: A Primer (6th Edition). San Francisco, ZDA: Benjamin Cummings; 2012.
 • Healey BJ, Zimmerman RS. The New World of Health Promotion: New Program Development, Implementation, and Evaluation. Burlington, Massachusetts, ZDA: Jones & Bartlett Learning; 2009.
 • Watson ME. Systems Approach Workbook For Health Education & Program Planning. Burlington, Massachusetts, ZDA: Jones & Bartlett Learning; 2010.   
 • Tones, K. & Green, J. (2004). Health Promotion, Planning and Strategies. London: Sage Publications Ltd.
 • Nutbeam, D. in Bauman, A. (2006). Evaluation in a nutshell. A practical guide to the evaluation of health promotion programs. New York: McGraw-Hill. 

Priporočljiva literatura:

 •  

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisna priprava seminarske naloge z ustnim zagovorom - 100 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica, ciljno branje in delo doma, skupinsko delo v obliki delavnic, vaje v paru, v skupini, individualno, ogled posnetkov, seminarske naloge.