Naslov predmeta:

Temelji promocije zdravja in metode dela

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Izvajalec predmeta:

 •  doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
 • doc. dr. Saška Roškar
 • dr. Eva Stergar, viš. pred.
 • mag. Maja Bajt, viš. pred.
 • red. prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • Mitja Vrdelja, pred.
 • doc. dr. Andreja Kukec
 • dr. Zalka Drglin, viš. pred.
 • Matej Vinko

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študenti:

 • poznajo temeljne teoretske koncepte promocije zdravja;
 • razlikujejo konceptualni paradigmatski premik od patogeneze k salutogenezi v javnem zdravju; 
 • razumejo konceptualne razlike med dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki za zdravje in jih znajo definirati;
 • uporabljati znajo temeljne metode v promociji zdravja. 

Obvezna literatura:

   

 

 • Naidoo J, Wills J. 2009. Foundations for health promotion, 3rd ed. Bailliere Tindall Elsevier.
 • WHO. 2009. Milestones in Health Promotion. Statements from Global Conferences.

Priporočljiva literatura:

 • Antonovsky A. 1996. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International 11; 1: 11-18.
 • Buzeti T, Gabrijelčič Blenkuš M, Gruntar Činč M, Ivanuša M, Pečar J, Tomšič S, Truden Dobrin P, Vrabič Krek B, ur. 2011. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS.
 • Dahlgren G, Whitehead M. 1991. Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm: Institute for Futures Studies.
 • Germov J. 2005. Theorising health. Major teoretical perspectives in health sociology. V: Second oppinion. An introduction to heahlth sociology, ur. John Germov, 28-50. Oxford: Oxford University Press.
 • Kamin T. 2006. Zdravje na barikadah: dileme promocije zdravja. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede. 
 • Lindstroem B, Eriksson M. 2006. Contextualizing salutogenesis and Antonovsky in public health development. Health Promotion International, V21; 3: 238-244. 
 • McKee M, Suhrcke M, Nolte E, Lessof S, Figueras J, Duran A, Menabde N. 2009. Health systems, health and wealth: a European perspective. The Lancet; 373:349-51. 
 • McQueen DV, Kickbush I. 2007. Health modernity. The role of theory in health promotion.  Springer Science+Business Media, LLC.
 • Raphael D. 2010. Helth Promotion and quality of life in Canada. Essential readings. Canadian Scholars' Press Lct. 
 • Tones K, Green J. 2004. Heatlh Promotion. Planning and strategies. SAGE Publications Ltd.
 • WHO - World Health Organization. 1986. The Ottawa charter for health promotion. World Health Organization. 
 • WHO. 2014. Health in all policies. Helsinki statement - framework for coutry action. 8th global HP conference.
 • Wilkinson R, Pickett K. 2009. The spirit level. Why equality is better for everyone. London: Penguin Books.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 •  pisni izpit - 100 %.

Metode poučevanja in učenja:

 Predavanja, skupinsko delo, seminarji, druge oblike študija.