Naslov predmeta:

Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
red. prof. dr. Ivan Eržen

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
 • mag. Vesna Kerstin Petrič, viš. pred.
 • mag. Maja Bajt, viš. pred.
 • Tatjana Buzeti, pred.
 • Mitja Vrdelja, pred.
 • mag. Pia Vračko, viš. pred.

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

10

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo:

 • pridobil sistematično znanje in celovito razumevanje pristopa zdravja v vseh politikah, ki ga bo lahko apliciral na praktičnih primerih krepitve zdravja; 
 • razvil razumevanje pomena in vpliva sektorskih politik na ustvarjanje okolij za zdrave izbire posameznikov.

Obvezna literatura:

 • Gabrijelčič Blenkuš M, Koprivnikar H, Drev A, Vračko P, Pirnat N, Hočevar T, Vrdelja M, Jeriček Klanšček H, Pucelj V, Kofol-Bric T, Martinovič B, Kranjc I, Martinovič A. 2012. Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 • Health 2020, http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being
 • Europe 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Priporočljiva literatura:

 • Clavier C, de Leeuw E. 2013. Health promotion and the policy process. Oxford University Press.
 • Gabrijelčič Blenkuš M, Lock K. 2004 Ocena vplivov na zdravje, zgodovinski okvir in osnove metodologij = Health impact assessment, historical overview and basic methodology. Zdravstveno varstvo, 43, št. 1, str. 83-87.
 • Kemm J, den Broeder L, Wissmar M, Fehr R, Douglas M, Gulis G. 2011. How can HIA support Health in All Policies? Draft for consultation. Brussels: European Observatory on Health Systems and Policies.
 • Kickbush I, Buckett K, ur. 2010. Implementing health in all policies. Adelaide 2010. Adelaide: Department of Health, Government of South Australia. 
 • Fosse E. 2006. Social Inequality in Health Impact Assessment. Tools and experiences in some European countries. The research centre for health promotion, University of Bergen.
 • Friedli L. 2012. Spregovoriti na glas: politični vidik javnega zdravja. Gostujoči uvodnik. Zdrav Var; 51:8-10. 
 • Premik M. 2005. Od zdravstvene politike do politike zdravja. V: Filej B. et al.(eds.). Zbornik predavanj 5.kongres zdrastvene nege »Skrb za zdravje«, 25-39. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
 • Radej B, Golobič M, Macur M, Dragoš S. 2011. Vrednotenje politik – obzorja nove miselnosti. Ljubljana: Vega. 
 • Stahl T, Wismar M, Ollila E, Lahtinen E, Leppo K. 2006. Health in all policies: Prospects and potentials. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, Finland. 
 • WHO - World Health Organization. 2008. Closing the gap in a generation. Commision on social determinants of health report. Geneva: World Health Organization. 
 • WHO. 2010. Adelaide statement on health in all policies – moving towards a shared governance for health and wellbeing. World Health Organization, Government of South Austraila, Adelaide.
 • Wissmar M, Blau J, Ernst K, Figueras J. 2007. The Effectivenes of Health Impact Assessment. Scope and limitations of supporting decision-making in Europe. European Observatory on Health Systems and Policies. 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100 %. 

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinsko delo, seminarji, druge oblike študija.