Naslov predmeta:

Promocija zdravja pri delu

Nosilec predmeta:

doc. dr. Nevenka Šestan

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Nevenka Šestan

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Usvojiti znanje o promociji zdravja pri delu, njenem razvoju, razlikah in sorodnostih s sorodnimi področji in različnih strategijah in pristopih pri PZD.
 • Poznati in razumeti značilnosti in vrednote PZD.
 • Doumeti, da promocija zdravja pri delu primarno vključuje spreminjanje delovnih, družbenih in naravnih razmer, ki bodisi povzročajo bolezen bodisi spodbujajo in omogočajo zdravje.
 • Znati uporabljati različne strategije in pristope promocije zdravja v različnih delovnih okoljih. 
 • Znati izbrati primerno strategijo / kombinacijo strategij promocije zdravja pri delu za izbran z zdravjem povezan problem.
 • Ponotranjenje vrednot PZD: socialna pravičnost in nepristranskost, vključevanje, opolnomočanje in spoštovanje vseh zaposlenih. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Urdih Lazar T et al, ur. Promocija zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (v tisku).
 • Stergar E, Urdih Lazar T, ur. Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri delu: Čili za delo. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa; 2006.
 • Korzeniowska E, Puchalski K, ur. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo. Lodž: Inštitut za medicino dela Jerzyja Noferja (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera); 2010.
 • Urdih Lazar T (ur.). Promocija zdravja pri delu: definicije, metode in tehnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2013.
 • Stergar E, Urdih Lazar T. Zdravi delavci v zdravih organizacijah. Priročnik za promocijo zdravja pri delu v velikih in srednje velikih podjetjih in organizacijah. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2012.
 • Green J, Tones K. Health promotion: planning and strategies. 2nd ed. London: Sage; 2010.
 • Green LW, Kreuter MW. Health Promotion Planning. An Educational and Environmental Approach. 2nd ed.  London: Mayfield Publishing Company; 2000.
 • Hanson A. Workplace Health Promotion. A salutogenic approach. Bloomington: AuthorHouse, 2007.
 • Baart P et al. Workplace Health Promotion. An Integral Part of Good Business Practice. Woerden: Dutch for Centre Workplace Health Promotion and the Netherlands Institute of Health Promotion and Disease Prevention; 2003.
 • Baker JL, Coleman BL, Sormin S. Workplace  Health Promotion: Assessing Employees’ Health-Related Needs. St. Thomas, Ontario: Elgin-St. Thomas Health Unit; 2002. Pridobljeno s spletne strani: http://www.mtpinnacle.com/pdfs/workplace-health-promotion.pdf.
 • BKK  Bundesverband. Models of good Practice. Essen: Federal Association  of Company Health Insurance Funds (BKK Bundesverband), European Information Centre; 1999.
 • European Network for Workplace Health Promotion. ENWHP Toolbox: A European collection of methods and practices for promoting health at the workplace. Woerden: Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention; 2004.
 • European Network for Workplace Health Promotion. Recommendations for Promoting Workplace Health Action. Essen: Federal Association of Company Health Insurance Funds (BKK); 2001.
 • European Network for Workplace Health Promotion. Criteria and Models of good Practice for Workplace Health Promotion in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Essen: Federal Association of Company Health Insurance Funds (BKK); 2001.
 • European Network for Workplace Health Promotion. Quality Criteria of Workplace Health Promotion. Essen: Federal Association of Company Health Insurance Funds (BKK); 1999.
 • Nutbeam D, Harris E. Theory in a Nutshell. Sydney: National Centre for Health Promotion; 2006.
 • Smith BJ, Tang KC, Nutbeam D. WHO Health Promotion Glossary: new terms. Pridobljeno  s spletne strani http://www.who.int/healthpromotion/about/HP%20 Glossay%20in%20HPI.pdf 13. 9. 2013.
 • Siegel M, Doner L. Marketing Public Health: Strategies to Promote Social Change. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2004.
 • Naidoo, J., and Wills, J. Practising Health Promotion: Dilemmas and Challenges. London: Balliere Tindal-Royal College of Nursing, 1998.
 • The Health Communication Unit. Overview of Health Communication Campaigns. Toronto: Centre for Health Promotion, University of Toronto, 1999.
 • http://www.thcu.ca/infoandresources/health_communication.htm.
 • Spletna stran http://www.cilizadelo.si 

Priporočljiva literatura:

 •  

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljen izpiti iz naslednjih predmetov: 

 • Neenakosti in determinante zdravja;
 • Temelji promocije zdravja in metode dela;
 • Ocena potreb, načrtovanje in implementacija in evalvacija programov promocije zdravja;
 • Raziskovalne metode in na dokazih podprto delo.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 50 %,
 • priprava in zagovor seminarske naloge - 50 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, individualno delo, delo v parih, delo v skupinah, druge oblike študija.