Študent pridobiva splošne, intelektualne in prenosljive kompetence in sposobnosti.

Znanja in razumevanja:

 • narava teorij, znanja, filozofije, znanosti in ekspertne prakse v zdravstveni negi
 • sodobne razprave glede teorije in razvoja  prakse zdravstvene nege
 • reševanje problemov s pomočjo uporabe raziskovalnih metod
 • kompleksnost na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege
 • etični principi v raziskovanju in praksi  zdravstvene nege
 • organizacije, menedžment, vodenje in kakovost v zdravstveni negi
 • pomen izobraževanja študentov in  novozaposlenih v praksi zdravstvene nege in vlogi mentorstva
 • sodobni pristopi na posameznih kliničnih področjih (izbirne vsebine), preventivni in kurativni vidik, vloga zdravstvene nege.

Intelektualne kompetence in sposobnosti:
 • kritično preučiti informacije iz literature  in drugih virov ter na podlagi podatkov z uporabo dedukcije ali indukcije oblikovati zaključke
 • skozi proces opazovanja in razpravljanja z  drugimi ustvariti razlage ali teorije o praksi zdravstvene nege, ki temeljijo na dokazih
 • samostojnost pri znanstveno raziskovalnem delu
 • pripraviti primeren načrt aktivnosti, rešitev  ali strategij v povezavi z rezultati izvedenih raziskav
 • razpravljati s sodelavci, visokošolskimi  učitelji o aktualnih temah, problemih in izzivih v praksi zdravstvene nege in zdravstva
 • uporabo refleksije pri občutljivih situacijah v praksi zdravstvene nege in o prispevku posameznega zdravstvenega delavca
 • preučiti različne razlage najboljše prakse  ali priporočil pred sprejemom odločitve za določen način ravnanja
 • strateško načrtovati z upoštevanjem  prevladujočih ciljev in okoliščin.

Prenosljivih kompetenc in sposobnosti:
 • dostopati, pridobivati, interpretirati in koristiti informacije in dokaze na primeren način, iskanje in pridobivanje informacij in dokazov iz različnih virov, interpretacija, analiza, sinteza in evalvacija podatkov, učinkovita uporaba informacij in dokazov
 • demonstrirati učinkovite komunikacijske kompetence, pisanje strokovnih in znanstvenih besedil
 • delovati sodelovalno, s posamezniki in skupinami v različnih situacijah in okoljih v smeri doseganja skupnih ciljev
 • demonstrirati osebne kompetence organiziranosti in odgovornosti, prepoznavanje in učinkovita raba virov, prepoznavanje prioritet v okviru različnih nalog, učinkovito upravljanje s časom, izkazovanje iniciativnosti in osebne odgovornosti
 • prispevati k menedžmentu uvajanja sprememb, sodelovanje pri ocenjevanju potreb po spremembah, prepoznavanje možnosti za spremembe, sprejemanje odločitev,  implementaciji in evalvaciji učinka uvedenih sprememb
 • demonstrirati kompetence kritičnega  razmišljanja, primerno rabo intelektualnih kompetenc za izkazovanje smiselne presoje
 • uporabiti refleksijo, kot razmislek o lastnem delovanju in dosežkih na primeren način in izražanje aktivnosti za izboljševanje, vključno s prepoznavanjem potreb po nadaljnjem profesionalnem razvoju, razmislek o sposobnosti odločanja v kompleksnem in nepredvidljivem okolju.