Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Od tega  šestimi obveznimi predmeti študent pridobi 60 ECTS. Študent izmed petnajstih izbirnih predmetov izbere štiri in tako pridobi 40 ECTS. Magistrsko delo je ovrednoteno z 20 ECTS.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na 104. seji, dne 15. 9. 2016 sprejel odločbo, s katero podaljša akreditacijo študijskemu programu druge stopnje "Zdravstvena nega" za sedem let. Program traja dve leti, akreditiran je kot redni in izredni študij. Program se izvaja izvaja v Študijskem središču Ljubljana. 

Program je interdisciplinaren in vsebinsko primerljiv in posreduje potrebna teoretična in praktična znanja za kompetentno opravljanje poklica na področju zdravstvene nege, na magistrski stopnji izobrazbe. Izvajajo ga domači in tuji habilitirani visokošolski učitelji. Uvedeni so tudi obsežni postopki (samo) evalvacije, ki zagotavljajo nenehno spremljanje kakovosti.

 

ISCED: Zdravstvo (72), Humanistične vede (22), Družbene vede (31)
KLASIUS-P: Zdravstvena nega (7231)
KLASIUS- SRV: 17003
FRASCATI: Medicinske vede
Stopnja izobrazbe

(mag./2l.)

Bolonjska stopnja

Študijski program druge stopnje (mag./2l.) Zdravstvena nega.

Strokovni naslov in okrajšava naslova

Magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege.

Primerljivost programa

Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrske naloge. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Od tega z obveznimi predmeti pridobite 60 ECTS, z izbirnimi vsebinami 40 ECTS, s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 20 ECTS. ECTS omogoča primerljivost programa Sloveniji in tujini, 1 ECTS predstavlja 25-30 ur študentovega dela.

Kompetence, pridobljene z magisterijem

Program vam bo omogočil poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc ter vas usposobil za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Naučili se boste uporabljati znanstveno raziskovalne metode v kliničnem okolju. Sposobni boste prevzeti odgovornost za spremljanje in izboljševanje kliničnega dela, vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov in procesov ter za razvijanje kritične refleksije, etike, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela ter za zdravstveno vzgojno delo, mentorstvo idr.

Vaše obveznosti

Študent zaključi študij druge stopnje, ko opravi vse, s študijskim programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno zagovarja magistrsko delo in tako skupno izbere 120 ECTS (60 ECTS prvi letnik + 40 ECTS drugi letnik + 20 ECTS magistrsko delo = 120 ECTS).

Trajanje študija

2 leti, štirje semestri (120 ECTS).

Način študija

Redni in izredni študij.

 

Razmerje med oblikami izvedbe programa:


 Oblika izvedbe

 Število ur

Predavanja

450

Seminarji

750

Vaje

200

 Individualno delo študenta

1600

 Skupaj program po ECTS

3000