Naslov predmeta:

Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege

Nosilec predmeta:

prof. dr. Danica Železnik

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Danica Železnik

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Angleški in slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 

Splošen namen predmeta je študentom omogočiti priložnost za kritični pogled na etične probleme in dileme s katerimi se srečujejo v svoji praksi in jih spodbuditi k oceni lastnih aktivnosti in odgovornosti s poglobljeno presojo.
Specifični učni cilji predvidevajo, da bodo študenti ob zaključku predmeta sposobni:

 • Razložiti pomen etike v profesionalni praksi
 • Prepoznati pomembne vidike zgodovinskega ozadja v profesionalni etiki v zdravstvenem varstvu
 • Prepoznati relevantne etične/profesionalne kodekse etike
 • Razložiti osnovna etična načela, navesti možna področja konfliktov
 • Kritično razpravljati o konkurenčnih teoretičnih/filozofskih perspektivah
 • Prenesti procese etičnega razsojanja v izbrane profesionalne situacije
 • Kritično analizirati etične dimenzije lastne profesionalne prakse
 • Prenesti poglobljeno etično presojanje v lastno profesionalno prakso
 • Doseči etično občutljivost (senzibilnost)

 

Obvezna literatura:

 • Thompson I, Melia KM, Boyd KM, Horsburgh D. Nursing Ethics. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2006.
 • Kalauz, S. Etika u sestrinstvu. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 • Kalauz, S. Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma. Zagreb: Pergamena: Hrvatska komora medicinskih sestara; 2011.
 • Hugman R. New Approaches in Ethics for the Caring Professions. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2005.
 • Butts J, Rich K. Nursing Ethics : Across the Curriculum and into Practice. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett; 2005.
 • Fry ST, Veatch RM, Taylor CR. Case studies in nursing ethics. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers; 2010.
 • Bosek MSD, Savage TA. The ethical component of nursing education: Integrating ethics into clinical experience. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Osnovno znanje iz zdravstvene nege.
 

Metode ocenjevanja:

Ocenjevanje:
 • sprotno (udeležba na seminarjih, eseji…) - 20 %
 • izpit - 80 %

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, aktivne metode učenja (igra vlog, diskusija, delo s teksti, problemsko učenje itd.), ki potekajo deloma v klasični učilnici, deloma on-line.