Naslov predmeta:
Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege
Nosilec predmeta:
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalec predmeta:
 • izr. prof. dr. Nives Ličen
 • doc. dr. Sanela Pivač
Kontaktne ure predavanj:
40
Kontaktne ure seminar:
40
Kontaktne ure vaj:
20
Individualno delo študenta:
150
ECTS:
10
Stopnja:
Bolonjski magistrski študij
Semester:
Letni
Jezik:
Angleški in slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 
Generalni cilj je omogočiti študentu razviti znanje in veščine za namen mentorstva in učenja pacientov, svojcev in študentov na klinični praksi in ostalih učnih situacijah.

Specifični učni cilji – študent bo sposoben:
 • Planirati primerne učne situacije v skladu z učnimi cilji in specifiko kliničnega okolja
 • Uvajati in uporabljati primerne vzgojno-izobraževalne pristope
 • Vrednotiti učinkovitost učnega procesa v kliničnem okolju
 • Demonstrirati pomembnost vzpostavljanja medosebnega odnosa učenec – študent in odnosa medicinska sestra – pacient/svojec
 • Pridobljena znanja uporabiti na svojem področju delovanja kot učitelj in kot mentor pacientom, svojcem in študentom zdravstvene nege.
 
Obvezna literatura:
 • Gaberson KB, Oermann MH. Clinical Teaching Strategies for Nursing. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company; 2006.
 • Grossman SC. Mentoring in Nursing: A Dynamic and Collaborative Process. New York: Springer Publishing Company; 2007.
 • Kiger AM. Teaching for Health, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004.
 • Young LE, Paterson BL, eds. Teaching nursing: Developing a student-centered learning environment. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 • Bradshaw M, Lowenstein A. Innovative teaching strategies in nursing and related health professions. B.k.: Jones & Bartlett Publishers; 2013.
Priporočljiva literatura:
/
 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Bazično znanje s področja zdravstvene nege.
 
Metode ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
 • projekt - 30%
 • prezentacija - 20%
 • pisni izpit - 50%
Metode poučevanja in učenja:
Predavanje, avdiovizualna prezentacija, skupinsko delo, delo s tekstom, igranje vlog, praktično usposabljanje.