Magistrski program »Zdravstvena nega«: 3. in 4. semester (študent izbere 4 predmete)

Izbirni predmet P S V IDŠ ECTS
Onkološka zdravstvena nega z onkologijo 40 40 20 150 10
Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni 40 40 20 150 10
Epidemiologija in uvod v demografijo 40 40 20 150 10
Duševno zdravje 40 40 20 150 10
Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo 40 40 20 150 10
Promocija zdravja 40 40 20 150 10
Prehrana človeka 40 40 20 150 10
Prehrana človeka II 40 40 20 150 10
Klinična prehrana 40 40 20 150 10
Oblikovanje mikrosistema v zdravstvu 40 40 20 150 10
Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega 40 40 20 150 10
Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb 40 40 20 150 10
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi 40 40 20 150 10
Vodenje zaposlenih 40 40 20 150 10

Molekularni vidiki kliničnih sindromov in bolezni – izbrana poglavja

40 40 20 150 10

Varnost pacientov

40 40 20 150 10

Ekonomika v zdravstvu

40 40 20 150 10

Zdravje in družbene neenakosti

40 40 20 150 10
Izbrani predmeti drugih programov druge stopnje na FZAB ali drugih fakultetah v RS in EU 40 40 20 150 10
Skupaj izbirni predmeti 3. in 4. semester 160 160 80 600 40
MAGISTRSKO DELO   40 40 420 20
SKUPAJ DRUGI LETNIK 160 200 120 1020 60
SKUPAJ URE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 450 750 200 1600 120
P - predavanja, S - seminar, V - vaja, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem (KU + IDŠ)