Naslov predmeta:

Duševno zdravje

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mercedes Lovrečič

Izvajalec predmeta:

doc. dr. Mercedes Lovrečič
doc. dr. Branko Bregar

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent/ka:

 • pozna medsebojno povezanost genetskih in okoljskih vplivov na duševno zdravje,
 • razume izražanje duševnega zdravja skozi prizmo bioloških, psiholoških in socialnih pogledov nanj,
 • razume duševne funkcije,
 • razume motnje duševnih funkcij in posledične omejitve pri izvajanju aktivnosti,
 • spozna psihiatrično zdravstveno nego kot humanistično znanost in interdisciplinarno vedo,
 • pridobi znanje, spretnosti in veščine za uporabo elementov sodobne psihiatrične zdravstvene nege,
 • pridobi znanja in sposobnosti za prepoznavanje potreb pacientov po psihiatrični zdravstveni negi,
 • se nauči in pridobi veščine za obvladovanje terapevtske komunikacije,
 • osvoji specifična znanja s področja psihiatrične zdravstvene nege za kakovostno obravnavo pacientov z različnimi težavami v duševnem zdravju,
 • zna opredeliti vlogo psihiatrične zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje v okviru preventive bolezni, zdravljenja in rehabilitacije,
 • pridobi znanja in izkušnje za delo v skupinah in za sodelovanje v diagnostično terapevtskih programih ter za  reševanje etičnih dilem.  

Obvezna literatura:

 • Aktualne vsebine s področja psihiatrije in psihiatrične zdravstvene nege v domačih in tujih strokovnih revijah, zbornikih itd.
 • Od znotraj navzven. Vodič k samoobvladovanju manične depresije. Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT. Ljubljana : Premier; 1997.
 • Kogovšek B, Kobentar R, eds. Priročnik psihiatrične zdravstvene nege in psihiatrije za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Ljubljana : Psihiatrična klinika; 1999.
 • Mercer D, Mason T, McCann G. Forensic mental health care. Edinburgh, London, New York, Philadelphia, Sydney, Toronto: Churchil Livingstone; 2000.
 • Švab V, ed. Psihisocialna rehabilitacija. Ljubljana: Slovensko združenje za duševno zdravje – Šent; 2005.
 • Stuart GW, Laraia MT. Principles and practise of psychiatric nursing. 8 th ed. St. Louuis, London: Mosby; 2005.
 • Tomori M, Ziherl S, eds. Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani; 1999.
 • Varcarolis E. Psychiatric nursing clinical guide: assesment tools and diagnosis. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 2004.
 • Viceversa priročnik IV : Priporočila in smernice za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji. Ljubljana: Slovenske psihiatrične publikacije; 2001.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.


 

Metode ocenjevanja:

 • raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 50%
 • pisni izpit - 50% 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarske naloge in predstavitve, klinične vaje, individualne konzultacije, samostojni študij.