Naslov predmeta:

Epidemiologija in uvod v demografijo

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Vesna Zadnik
doc. dr. Mateja Krajc

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Vesna Zadnik
 • doc. dr. Mateja Krajc

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

2. stopnja

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Slušatelji bodo pridobili znanje o naslednjih vsebinah:

na področju epidemiologije o:

 • merah bolezni, merah povezanosti oziroma učinka in vzročnosti,
 • opazovalnih in eksperimentalnih epidemioloških raziskavah,
 • naključnih napakah, vlogi statistike, vplivu begavih spremenljivk in pristranosti,
 • izbiri populacij in vzorcev za epidemiološke raziskave, zbiranju podatkov in pripravi vprašalnikov,
 • etičnih vprašanjih, 
 • pripravi podatkov za analize in osnovnih opisnih in analitičnih analizah,
 • epidemiološkem spremljanju in raziskavi epidemije in presejanju.
   

v uvodu v demografijo o:

 • demografskih značilnostih prebivalstva in demografskih procesih,
 • demografskih merah oziroma kazalnikih,
 • uporabnosti demografskih metod v javnem zdravju in medicini. 

Obvezna literatura:

Osnovna literatura:

 
 • Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

 • Zadnik V. Prosojnice s predavanj.
 • Gillam S, Yates J, Padmanabhan B. Essential public health. Theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press; 2012.
 • Dos Santos Silva I. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1999.
 • Sočan M. Javno zdravje : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2013.

Dopolnilna literatura:
 • Malačič J. Demografija, teorija, analiza, metode in modeli. Ljubljana: Ekonomska fakulteta; 2006.
 • Premik M. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino, 1998.
 • Pearce N. a short text on epidemiology. Wellington: Centre for Public Health Pesearch, Massey University Vellington Campus; 2005.
 • Dodatna izbrana poglavja iz knjig iziroma članki v skladu z obravnavano tematiko.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 60%
 • raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 40%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, vaje, individualni študij.