Naslov predmeta:

Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Uroš Rajkovič

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Uroš Rajković

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent pridobi znanja, ki mu bodo omogočila uporabljati sodobne IKT z aplikacijami na njegovem strokovnem področju delovanja.

 •  pridobi znanja o informatiki,
 • pridobi informacije o sodobnih IKT in njihovi uporabi v zdravstvu,
 • je seznanjen z razvojem in uporabo informatike v zdravstveni negi.

Obvezna literatura:

 • Burke L, Weill B. Information Technology for the Health Professions. Upper Saddle River, New Jersey: Brady/Prentice Hall Health; 2000.
 • Gradišar M. Uvod v informatiko. Ljubljana: Ekonomska fakulteta; 2003.
 • Hebda T, Czar P,Mascara C. Handbook of Informatics for Nurses and Health Care Professionals. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall; 2001.
 • Ball MJ, Hannah KJ, Newbold SK, Douglas JV. Nursing informatics: where carring and technology meet. 3rd ed. New York: Springer-Verlag; 2000.
 • Saba VK, McCormick A. Essentials of Nursing Informatics. New York: IOS Press; 2005.
 • Turban E, Reiner RK, Potter RE. Introduction to Information Technology. New York: John Wiley & Sons, Inc.; 2001.
 • Kokol P. Računalništvo v zdravstvu I. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 1998.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja informatike,
opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

Metode ocenjevanja:

 • pisni  izpit - 60%
 • raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 40%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, skupinsko delo.