Naslov predmeta:

Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • doc. dr. Mateja Bulc
 • izr. prof. dr. Marija Petek Šter
 • doc. dr. Davorina Petek
 • prof. dr. Mitja Košnik
 • prof. dr. Polona Selič
 • red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič
 • doc. dr. Janez Rifel
 • doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Cilji vsebin kontinuirane integrirane oskrbe kronično bolnih:

 • spoznati filozofijo, modele in organiziranost kontinuirane integrirane zdravstvene oskrbe,
 • spoznati temeljna načela in etične razsežnosti  kontinuirane in integrirane zdravstvene oskrbe,
 • spoznati podrobneje načela pomena kontinuirane zdravstvene oskrbe bolnika s kroničnimi boleznimi v povezavi s kakovostjo življenja bolnika in njegove družine,
 • poglobljeno spoznati problematiko kroničnih bolezni in njihov vpliv na družbeno okolje,
 • spoznati delovanje drugih sistemov, služb in zakonskih podlag, ki so pomembne za izvajanje integrirane zdravstvene oskrbe,
 • spoznati načine za spodbujanje partnerskega odnosa med bolnikom in izvajalci zdravstvenega varstva,
 • natančno spoznati organiziranost zdravstvenega sistema,
 • spoznati integriran in več poklicen timski pristop v kontinuirani zdravstveni oskrbi,
 • dopolniti poznavanje posameznih stopenj kontinuirane in integrirane zdravstvene obravnave (sprejem, odpust, institucionalno varstvo, obravnava bolnika na domu, patronažno varstvo, dolgotrajna oskrba) in vloge različnih izvajalcev zdravstvene oskrbe,
 • dopolniti veščine profesionalne komunikacije tudi na ravni izvajanja kontinuirane in integrirane zdravstvene oskrbe,
 • seznaniti se z ekonomskimi vplivi  obravnave bolnikov s kroničnimi stanji in vplivi  kontinuirane integrirane zdravstvene obravnave na večjo učinkovitost,
 • spoznati informacijske sisteme za podporo izvajanja kontinuirane integrirane oskrbe,
 • spoznati vlogo vključevanja nepoklicnih izvajalcev v kontinuirani in integrirani zdravstveni oskrbi.
   

V kontinuirani integrirani oskrbi kroničnih bolnikov:

 •  
 • spoznati razvoj in umestitev kontinuirane integrirane oskrbe kroničnih bolnikov v zdravstvenem sistemu
 • prepoznati etične dileme in zna določiti proces reševanja le-teh
 • pridobiti veščine najpogostejšega komuniciranja
 • spoznati principe obravnave bolečine, gastro-enteroloških, nevroloških, psihiatričnih in uro-genitalnih simptomov ter simptomov dihal
 • razumeti principe prehrane in nadomeščanja tekočin v zadnjem obdobju življenja
 • spoznati specifičnosti obravnave ran in ustne nege v zadnjem obdobju življenja
 • spoznati celostno obravnavo bolnika na domu
 • spoznati učinkovitost uporabe protokolov obravnav kroničnih bolnikov
 • razumeti reševanje psiho-socialnih problemov
 • spoznati organiziranost kontinuirane integrirane oskrbe kroničnih bolnikov v mreži zdravstvenega sistema
 • spoznati principe raziskovanja, posebej vlogo kvalitativnih metod
 • razumeti in spoznati možnosti informacijske tehnologije v kontinuirani integrirani oskrbi kroničnih bolnikov
 • razumeti pomen preventive, medikamentoznega zdravljenja in vzpostavljanja registrov kroničnih bolnikov
 • razumeti polimorbidnost in partnerstvo med izvajalci zdravstvene oskrbe, bolniki in svojci
   

Obvezna literatura:

 • Textbook in Palliative Nursing, editors: Betty Ferrell, Nessa Coyle. New York; 2005. Dostopno na:
  http://www.drustvo-hospic.si/
 • Billings J, Leichsenring K, eds. Integrating healt and social care services for older person. Viena: Ashgate Publishing Limited; 2005.
 • Ebersole P, Hess P, Theris T, Jett K. Gerontological nursing and healthy aging. 2nd ed. St. Luis: Elsevier Mosby; 2005.
 • Leichsenring K, Alaszewski AM, eds. Providing integrated health and social care for older persons. Vienna: Ashgate Publishing Limited; 2004.
 • Haber D. Health promotion and aging. Practical applications for health professionals. 3rd ed. New York: Springer publishing company; 2003.
 • Hinchliff S, Norman S, Schober J. Nursing practice and health care. 4th ed. London: Arnold; 2003.
 • Kendry MJ. What every case manager should know. Case Management 2004; 9:49-50.
 • Minkman MMN, Schouten LMT, Huijsman R, et al. Integrated care for patients with a stroke in the Netherlands: results and experiences from a national breakthrough collaborative improvement project, 2005.
 • NHS Modernisation Agency and Skils for Health. Case Management Competences Framework. 2005. Dostopno na: http://www.skilsforhealth.org.uk
 • Peternelj A. Novi pristopi v organizaciji celostne obravnave bolnika – integriran pristop. In: Kadivec S, ed. Program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike : zbornik predavanj 4. golniškega simpozija. 2005 Okt 14 – 15; Golnik, Brdo pri Kranju, Slovenija. Golnik : Bolnišnica, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 2005: 83-9.
 • Peternelj A. Izvajanje programa neakutne obravnave v KOPA – Golnik. Bilt Ekon Org Inf Zdrav 2005; 21(1):11–8.
 • Supporting people with chronic disease in Europe: the role and contribution of nurses. Geneva: World Health Organization; 2003.
 • Vaarama M, Pieper R, eds. Managing integrated care for older Persons. Saarijärvi: European Health  Management Association; 2005.
 • CDC. Chronic Disease Prevention and Health Promotion. http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/publications/index.htm
 • M Stellefson, K Dipnarine, C Stopka. The Chronic Care Model and Diabetes Management in US Primary Care Settings: A Systematic Review.  http://www.cdc.gov/pcd/issues/2013/12_0180.htm

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.


 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 60%
 • projektna raziskovalna naloga - 30%
 • sodelovanje v delavnicah - 10%
   

Metode poučevanja in učenja:

Poučevanje bo potekalo večinoma kot interaktivne učne delavnice s projektnim delom in razreševanjem najpogostejših situacij, s poudarkom na integriranem pristopu in timskem delu. Predvideno je tudi neposredno usposabljanje v enotah ali ustanovah doma in v inozemstvu, ki izvajajo integriranem oskrbo kroničnih obolenj in v enotah paliativne oskrbe (Nizozemska, Danska, Anglija, Švedska).