Magistrsko delo 

Modul: Zdravstvena nega, Temeljne vede, Družbene vede
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 0
Kontaktne ure seminar: 40
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 50
Nosilec predmeta:
 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe
Izvajalec predmeta:
 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe
Stopnja: Bolonjski magistrski študij

Letnik:

2. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Usposobljenost študenta za izvedbo raziskovalnega procesa.
 

Obvezna literatura:
 • Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research: Principles and methods. 8th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008.
 • Parahoo K. Nursing research: Principles, Process and Issues. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan; 2008.
 • Cencič M. Kako poteka pedagoško raziskovanje: Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo; 2009.
 • Vogrinec J. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2008.
 • Mesec B. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo; 1998.  
 • Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 2011.
 • Klemenčič MM. Pa ne spet SPSS!!! Gradivo za kvantitativno obdelavo podatkov pri predmetu Preddiplomski seminar. Ljubljana: Oddelek za socialno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2005.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:       Opravljene obveznosti za vpis v drugi letnik študija.
Metode ocenjevanja:
 • Način: zagovor magistrskega dela, ustno izpraševanje
  Ocena se oblikuje v skladu s pravilnikom za to področje