Naslov predmeta:

Promocija zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 • doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak
 • doc. dr. Saška Roškar
 • dr. Maja Zorko, višja predavateljica

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami.
študentje

 • bodo spoznali temelje promocije zdravja in postali vešči, kako uporabiti principe promocijo zdravja v praksi
 • bodo znali samostojno, kritično in strokovno pristopiti k specifičnim situacijam pri vseh subjektih obravnave
 • znati z ustreznimi teoretičnimi in didaktičnimi pristopi ter aktivnostmi ohranjati, krepiti in izboljšati zdravje pri vseh skupinah ljudi
 • razviti sposobnost profesionalno in interdisciplinarno pristopiti k reševanju problemov
 • razvili stalno refleksijo svojega dela, osebnostna rast in strokovno usposabljanje
 • Razviti profesionalen in podporen odnos do sodelavcev, študentov in ostalih članov tima
   

Obvezna literatura:

 • Pender N, Murdaugh C, Parsons MA. Health pormotion in Nursing Practice. New Jersey: Pearson Education, 2011.
 • Evans D, Coursaftiki D, Fathers CP. Health promotion and Public Health. Exeter: Learning Matters, 2011.
 • Wills J. Promoting health. Oxford, Malden : Blackwell Pub; 2007.
 • Kiger MA. Teaching for health. London: Elsevier; 2004.
 • Mavilee JA, Huerta CG. Health promotion in nursing. New York : Thomson Delmar Learning; cop. 2008.
 • Edelman CL, Mandle CL. (2006). Health Promotion, Throughout the life span. 6th ed. Missouri: Mosby; 2006.
 • Rootman I,  et al., eds. Evaluation in health promotion:  Principles and perspectives. Copenhagen: WHO; 2001.
 • Tones K, Green J. Health Promotion, Planning and Strategies. London: Sage Publications Ltd; 2004.
* Literatura se vsako leto sproti dopolnjuje.

 

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

Metode ocenjevanja:

 • pisni in ustni izpit - 60%
 • seminarska naloga - 40%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinsko delo, igranje vlog.