red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Skela Savič Brigita Email: bskelasavic@fzab.si
Telefon: 05 93 39 581
Govorilne ure: Vsak prvi in tretji torek v mesecu od 12. do 13. ure.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline
Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi
Management v zdravstvu in zdravstveni negi
Diplomsko deloNosilec predmetov na II. stopnji

Raziskovanje in raziskovalna metodologija
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi
Management v zdravstvu in zdravstveni negi (sonosilka)
Magistrsko delo ZN (sonosilka)
Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja (sonosilka)
Rraziskovalne metode (sonosilka)
Magistrsko delo PZ 
 

Nosilec predmetov na III. stopnji

Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne,  kvalitativne in mešane metode (sonosilka)
Na dokazih podprta praksa in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu (sonosilka)
Znanstveni vidik managementa, kakovosti in varnosti pacientov - izbirni predmet (sonosilka)

 

Kratek življenjepis

Red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica, je na fakulteti visokošolska učiteljica in raziskovalka od njene ustanovitve. Bila je vodja projektne skupine za ustanovitev takratne VŠZNJ in v obdobju 2006 do 2017 dekanja fakultete. V času njenega vodenja fakultete je bilo akreditiranih 5 študijskih programov (Zdravstvena nega VS, Fizioterapija VS, Zdravstvena nega mag./2l., Promocija zdravja mag./2l., Doktorski študij Zdravstvene vede) in 2 programa za izpopolnjevanje. Leta 2014 je bilo doseženo preoblikovanje v fakulteto in do konca leta 2017 sklenjenih več kot 20 mednarodnih sporazumov in pridobljenih 60 raziskovalnih in razvojnih projektov, kar je FZAB umestilo kot prepoznano in kakovostno fakulteto v Sloveniji in izven. Dala je pomembni prispevek za ohranitev lika in dela Angele Boškin. Na njen predlog se je fakulteta leta 2016 preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. 

Na FZAB je nosilka predmetov na področju raziskovalnih metod, na dokazih podprtega dela in managementa v zdravstvu na vseh treh Bolonjskih stopnjah. Habilitirana je na FZAB in Univerzi na Primorskem. Je raziskovalka zdravstvenega menedžmenta, dolgožive družbe, promocije zdravja, elementov profesionalizacije zdravstvene nege in drugih zdravstvenih strok. Ima bogat opus znanstvenih objav v mednarodnih in domačih revijah in bogate izkušnje z vodenjem in sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih. Na FZAB vodi Katedro za zdravstvene vede. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je nosilka izbirnega predmeta na doktorskem študiju. Mednarodno deluje kot raziskovalka in vabljena strokovnjakinja v razvojne in raziskovalne projekte na področju izobraževanja in razvoja zdravstvene nege. 

V 2020 je bila imenovana za nadomestno članico Komisije RS za medicinsko etiko. Od 2013 do 2018 je bila glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege, je članica uredniškega odbora revij Zdravstveno varstvo, Obzornika zdravstvene nege in Nurse Education Today. Za obdobje 2017 do 2021 je izvoljena v Board direktorjev Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), ICN zastopa v organizaciji Global Coalition on Aging. Od 2015 do 2017 je bila članica Sveta za kakovost in varnost v zdravstvu RS, delovala je v delovni skupini MZ za izvajanje akcijskega načrta državnega programa razvoja paliativne oskrbe v Sloveniji (2010 do 2016). Od 2016 je članica Nacionalnega odbora za priznanje RS za Poslovno odličnost. Državam v razvoju pomaga pri vzpostavitvi mednarodno primerljivega sistema izobraževanja v zdravstveni negi, trenutno deluje v Bosni in Hercegovini ter Kirgiziji. Je družbeno aktivna državljanka, zagovornica dostopne in kakovostne zdravstvene obravnave za vse državljane in deluje kot članica izvršnega odbora združenja za dostojno starost Srebrna nit. 


Curriculum Vitae

Brigita Skela-Savič is a full professor in research and evidence-based practice in health care at Angela Boškin Faculty of Health Care (ABFHC) in Slovenia. She is Head of Chair for Health Care Sciences and Head of Institute Angele Boškin for research’s in Health Care Sciences. She served as the Faculty Dean from 2006 to 2017 and she was the first dean of nursing faculty with background in nursing in Slovenia.

At the ABFHC, she teaches research methodology, evidence-based practice in healthcare, and healthcare management, mostly on master and PhD level. At the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, she teaches an elective course evidence-based practice in nursing as a part of the doctoral study program Public health.

In the international arena, she participates in development and research projects in the areas of education and nursing development as a researcher and an invited expert in nursing education Bosnia and Herzegovina and in Kyrgyzstan.

In 2020, she started serving as an alternate member of the Medical Ethics Committee of the Republic of Slovenia.
She was elected to serve on the ICN (International Council of Nurses) Board of Directors for the term 2017-2021, representing the ICN in the Global Coalition on Aging.

From 2013 to 2018, she was the Editor-in-Chief and Managing Editor of the Slovenian Nursing Review. She is a member of the editorial board for the Slovenian Journal of Public Health, the Slovenian Nursing Review, and Nurse Education Today.

She was a member of the working group at the Slovenian Ministry of Health for the implementation of the National Palliative Care Development Program (20102016).

Since 2016, she has been a member of the Business Excellence Prize Board of the Republic of Slovenia.


Bibliografija/COBISS