23/03/2016

Profesionalizacija v slovenski zdravstveni negi: ali se je zavedamo in smo ji kos? – I. del

Profesionalizem je večdimenzionalni koncept, ki medicinskim sestram zagotavlja priložnosti za osebnostno in profesionalno rast. Ta proces zahteva znanje, veščine, razvoj značilnosti poklicne identitete ter internacionalizacijo vrednot in norm profesionalne skupine. Profesionalizem se v zdravstveni negi kaže v tem, kako medicinske sestre dojemajo vsakodnevno klinično delo ter kako so usmerjene v zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu. Koncept profesionalizma sam po sebi pokaže na pripadnost poklicu in od medicinskih sester se pričakuje, da se izobražujejo, objavljajo svoje raziskave, izboljšujejo prakso in teorije zdravstvene nege ter delujejo avtonomno.

Raziskava v 20 slovenskih bolnišnicah

Na v naslovu zastavljeno vprašanje bom poskušala odgovoriti z zadnjimi spoznanji raziskave, ki smo jo na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (FZJ) v letu 2015 izvedli v 20 slovenskih bolnišnicah, na reprezentativnem vzorcu 780 diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj. Proučevali smo profesionalne vrednote in kompetence, prepričanja o na dokazih podprti praksi in implementacijo le-te. Uporabili smo različna validirana orodja ter nekatere rezultate že objavili mednarodno in doma, nekaj pa jih je še v postopku objave in bodo predstavljeni v letošnjem letu.

Dve skupini vrednot

Ključno spoznanje je, da sta med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah prisotni dve skupini vrednot. Prva opisuje strokovne dimenzije dela, druga pa vrednote razvoja zdravstvene nege. Slednje so prisotne značilno manj in so tudi pomemben pojasnjevalni dejavnik, kako diplomirane medicinske sestre razumejo na dokazih podprto zdravstveno nego. Podobne rezultate dobimo pri profesionalnih kompetencah, kjer smo odgovore anketirancev lahko oblikovali v dve dimenziji, in sicer v »V praksi pričakovane kompetence« in »Napredne oblike kompetenc«, kjer se slednje uporabljajo značilno manj in ravno tako pojasnijo razumevanje na dokazih podprte prakse in tudi implementacijo le-te.

Profesionalizem v zdravstveni negi v Sloveniji še vedno v razvoju

Ugotavljamo, da se anketiranci čutijo značilno manj kompetentni v zagotavljanju kakovosti, prilagodljivosti dela, posodabljanju standardov/smernic, oblikovanju predlogov, pripravi strokovnih ekspertiz in uporabi izsledkov raziskav pri delu. Tako lahko pritrdimo že predhodnim raziskavam na tem področju – tako mednarodnim kot domačim –, da je profesionalizem v zdravstveni negi v Sloveniji še vedno v razvoju, da mu primanjkuje podpore znotraj in izven poklica ter da se premalo dela na njegovi implementaciji. Spoznanja raziskave nam omogočajo uvajanje izboljšav tako na področju managementa zdravstvene nege kot visokošolskega managementa ter nam nudijo usmeritve za delo nacionalnega združenja v zdravstveni negi.

Berite dalje: Profesionalizacija v slovenski zdravstveni negi: ali se je zavedamo in smo ji kos? – II. del