23/03/2016

Profesionalizacija v slovenski zdravstveni negi: ali se je zavedamo in smo ji kos? – II. del

Rezultati raziskave, omenjene v I. delu, so nas spodbudili, da smo na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v okviru Ciljnega raziskovalnega programa v avgustu 2015 prijavili projekt »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«, s katerim želimo s povezovanjem izobraževalnih, zdravstvenih in drugih institucij ter med poklicnim sodelovanjem doseči cilje, za katere menimo, da bodo pomembno prispevali k razumevanju in udejanjanju profesionalizma v zdravstveni negi v Sloveniji.

Eden izmed pomembnih elementov profesionalizacije je urejenost izobraževanja, zato bo predstavljen projekt pomembno prispeval k razumevanju potreb po celostni prenovi izobraževanja v zdravstveni negi in umestitvi novega kompetenčnega modela v RS, ki ima svoja izhodišča v dokumentu »EFN Matrix on the 4 Categories of the Nursing Care Continuum«, kar je ena od ključnih dimenzij, da se zdravstvena nega lahko razvije kot znanstvena disciplina.

Lastna aktivnost za večjo urejenost izobraževanja

To, da je potrebna naša lastna aktivnost na področju urejenosti izobraževanja in znanj na različnih ravneh izobraževanja v Sloveniji, kažejo tudi mednarodne aktivnosti in pristopi v državah Evropske unije. Področje izobraževanja medicinskih sester za splošno zdravstveno nego, za katerega postavlja minimalne standarde Direktiva 2013/55/EU, se razumeva kot urejeno visokošolsko izobraževanje, z jasno določenimi kompetencami, s predhodnim, najmanj dvanajstletnim splošnim izobraževanjem in pri tem večina članic EU nima težav. Usmeritve za implementacijo omenjene direktive so zapisane v dokumentu »EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/55/EU«, ki jih je leta 2015 izdala Zbornica Zveza. K urejenosti področja pomembno prispeva matrika štirih kategorij izvajalcev zdravstvene nege EFN (EFN Workforce Committee 2014). V zadnjih letih se v okviru evropskih projektov kažejo tudi prizadevanja za ureditev izobraževanja na ravni zdravstvenih asistentov (Health Care Assistants).

Izziv: raven kompetenc zdravstvenih asistentov

Zbornica Zveza in Fakulteta za zdravstvo Jesenice trenutno sodelujeta v raziskavi »Support for the definition of core competences for healthcare assistants’ (CC4HCA)«, katere namen je opisati stopnjo možnega konsenza med 28 članicami EU za izdelavo »Skupnega okvira izobraževanja zdravstvenih asistentov (Common Training Framework for healthcare assistants)«. Raziskavo vodijo Nizozemski inštitut za raziskave v zdravstvu, Katoliška univerza Leuven v Belgiji in Zbornica zdravstvenih delavcev Madžarske. Znani so že prvi rezultati dveh usklajevanj z metodo Delfi, ravnokar se je zaključil tretji krog usklajevanja Delfi, ki bo predstavljen na delavnici v aprilu. Trenutno največji izziv te raziskave je, na katero raven kompetenc po Evropskem kvalifikacijskem okviru postaviti zdravstvenega asistenta. Predlog Slovenije je raven 5, vendar ta še nima večinskega soglasja med članicami raziskovalne skupine. Več o tej raziskavi bo predstavljeno tudi v okviru delovnih paketov opisanega projekta FZJ. Rezultati raziskave CC4HCA in vsebina dokumenta »EFN Matrix on the 4 Categories of the Nursing Care Continuum« (EFN Workforce Committee 2014) bodo pomembno oblikovali prenovo znanj, veščin in kompetenc za celotno vertikalo izobraževanja v zdravstveni negi v Sloveniji

9. posvet MOJA KARIERA – QUO VADIS

Projekt »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju« zaokrožuje naša prizadevanja za ureditev izobraževanja v Sloveniji, ki je ena od temeljnih osnov, da se zdravstvena nega lahko razvija kot znanstvena disciplina. Prve rezultate bomo predstavili že na 9. posvetu MOJA KARIERA – QUO VADIS, ki bo 30. 3. 2016, in vas povabili k sodelovanju v nadaljnjih fazah projekta. S tem, ko je MIZŠ to temo med številnimi prijavami na razpis prepoznal kot pomembno in jo delno financira, je stroka dobila sporočilo, da je na tem področju treba doseči kompromis in v našo prakso prenesti mednarodne pristope za krepitev razvoja zdravstvene nege kot stroke in znanosti.

2016_Moja_kariera_QUO_VADIS_kartica