30/06/2016

Predstavitev delnih rezultatov projekta na 9. mednarodni znanstveni konferenci FZJ

Na mednarodni znanstveni konferenci so bili predstavljeni delni rezultati drugega paketa projekta (DP2.2). V drugi fazi drugega paketa projekta (DP 2.2) je bila izvedena raziskava na priložnostnem vzorcu osnovnošolcev. Ta del raziskave bo pripomogel k identifikaciji stopnje prepoznavnosti zdravstvene nege in predstav, ki jih o stroki zdravstvene nege imajo uporabniki omenjene ravni izobraževanja. Rezultati raziskave bodo podali opis oblikovanih socialno-kognitivnih konstruktov o zdravstveni negi med osnovnošolci v obdobju izobraževanja, ko se že odločajo o nadaljnjem izobraževanju na sekundarni ravni.PRELIMINARNI REZULTATI RAZISKAVE O PODOBI ZDRAVSTVENE NEGE IN POKLICA MEDICINSKA SESTRA MED OSNOVNOŠOLCI  
 
 
Katarina Babnik , Eva Klemenčič , Simona Hvalič Touzery , Katja Pesjak , Brigita Skela Savič 
 
Izvleček
Izhodišča: Eden od pomembnih dejavnikov razvoja zdravstvene nege je javna podoba le-te. Prispevek predstavlja preliminarne rezultate raziskave, izvedene v sklopu projekta CRP V5-1507. Namen raziskave je bil proučiti poznavanje, prepričanja in stališča do zdravstvene nege in poklica medicinska sestra na vzorcu učencev zadnje triade osnovnega šolanja. 
Metode: Uporabili smo opisno metodo raziskovanja z uporabo tehnike anketiranja. Vzorec je vključeval 283 učencev osmega razreda. Za namene izvedbe raziskave smo oblikovali vprašalnik, ki je vključeval štiri dele. Eden od delov vprašalnika je meril stališča do poklica medicinska sestra. Podrobnejša analiza zanesljivosti instrumenta za merjenje stališč do poklica je pokazal ustrezno zanesljivost krajše (20 trditev) verzije instrumenta (α = 0,76). 
Rezultati: Za zdravstveno nego je že slišalo več kot 90% vprašanih, več kot 80% pa ocenjuje, da ve, kaj zdravstvena nega je. Udeleženci se strinjajo s trditvami, ki opisujejo, da medicinska sestra  sodeluje pri zdravljenju bolnikov (86,20 %), zagotavlja varno okolje (62,77 %) in neguje bolnike (79,57 %) ter se ukvarja z njihovimi fiziološkimi potrebami (57,80 %). 
Razprava: Rezultati raziskave nakazujejo, da udeleženci poznajo zdravstveno nego in poklic medicinska sestra. Nakazujejo pa tudi na  prevladujoče predstave biomedicinskega modela zdravstvene oskrbe in prepričanj o podrejenosti poklica v odnosu do zdravnikov. 
Zaključek: Dokončna validacija instrumenta Stališča do poklica medicinska sestra bo podala usmeritve za nadaljnjo raziskovanje podobe zdravstvene nege, med osnovnošolci in srednješolci. Kaže se potreba po popularizaciji zdravstvene nege in uveljavitvi podobe o zdravstveni negi kot profesiji, ki je utemeljena na značilnih aktivnostih in procesih ter pristopih k raziskovanju in razvoju.
Ključne besede: zdravstvena nega, poklic medicinska sestra, javna podoba zdravstvene nege, učenci, stališča

CELOTEN ČLANEK