22/09/2016

Vmesno vsebinsko poročilo: od DP1 do DP2

Zaradi obsežnosti projekta, je potrebno pripravljati vmesna vsebinska poročila o delu na projektu in rezultatih projekta. Prvi del vsebin si lahko preberete tukaj, drugi del v poročilu, kratko predstavitev pa si lahko preberete spodaj. 

Cilj DP 2 je bil, da nam izvedeni raziskavi ponudita reprezentativne odgovore, kako ključni akterji izobraževanja v zdravstveni negi in delodajalci ter populacija osnovnošolcev, dijakov in študentov razume izobraževanje v zdravstveni negi in njeno vlogo v družbi, v kolikšni meri poznajo izhodišča, ki usmerjajo potrebo po spremembah izobraževanja, kakšen je njihov odnos do sprememb v izobraževanju, kako dojemajo in razumejo zdravstveno nego kot znanstveno disciplino in njeno vlogo v pri ustvarjanju novega znanja. Raziskavi v DP 2 sta imeli učinke na vse ostale DP in sta usmerjali njihov potek. 
 
V prvi fazi (DP 2.1) je bila izvedena raziskava »Razumevanje potreb po celostni prenovi izobraževanja v zdravstveni negi in umestitvi novega kompetenčnega modela v RS« med ključnimi deležniki izobraževanja v zdravstveni negi in pri delodajalcih (srednje šole, visoke šole, ministrstva, zdravstveni zavodi, socialni zavodi, gospodarske družbe, ki zaposlujejo strokovnjake s področja zdravstvene nege idr.). 
V drugi fazi (DP 2.2) je bila izvedena raziskava na priložnostnem vzorcu osnovnošolcev, ki obiskujejo tretjo triado, srednješolcev zaključnih letnikov zdravstvene smeri in študentov zdravstvene nege. Odzvalo se je 113 osnovnih šol v Sloveniji, v povprečju je pri vsaki šoli sodelovalo 20 učencev osmih razredov (skupaj 2260 učencev). V mesecu januarju 2016 smo na osnovne šole poslali prvi poziv za sodelovanje v raziskavi. Vrnjenih smo dobili 2.057 anket. Srednje šole v večini ne želijo sodelovati, višje šole in fakultete so pristopile k sodelovanju v raziskavi.   
 
Predstavitev rezultatov raziskave DP 2.1 je zajeta v več vsebinskih sklopov:
- Razumevanje potreb po celostni prenovi izobraževanja v zdravstveni negi in umestitvi novega kompetenčnega modela v RS, kjer smo ugotavljali kakšno bi bilo najustreznejše Poimenovanje štirih kategorij izvajalcev zdravstvene nege po EFN.
- Odnos diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov do raziskovanja, pomena raziskovanja in razvoja zdravstvene nege.
- Pomen doktorskega študija v zdravstveni negi. 
- Ključne ugotovitve raziskave v DP 2.1 in usmeritve za DP 3, 4 in 5. 
 
Tudi predstavitev rezultatov raziskave DP 2.2 je organizirana v okviru vsebinskih podnaslovov: 
- Razumevanje trenutnega položaja zdravstvene nege in potreb po spremembah izobraževanja in raziskovanja v zdravstveni negi na vzorcu osnovnošolske, srednješolske in visokošolske mladine.
- Podoba zdravstvene nege in poklica medicinska sestra med osnovnošolci.
- Poznavanje zdravstvene nege.
- Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra.
- Zaznani položaj zdravstvene nege, glede na druge z zdravjem povezane stroke.
- Prepričanja, stališča, splošne kompetence in profesionalne vrednote zdravstvene nege: preliminarni rezultati raziskave med srednješolci smeri Zdravstvena nega.
- Razumevanje opredelitve zdravstvene nege.
- Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra
- Nazivi in splošne kompetence v zdravstveni negi.
- Profesionalne vrednote v zdravstveni negi.
- Prepričanja, stališča, kompetence, profesionalne vrednote in raziskovanje v zdravstveni negi: preliminarni rezultati raziskave med študenti Zdravstvene nege.
- Razumevanje opredelitve zdravstvene nege.
- Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra.
- Nazivi in splošne kompetence v zdravstveni negi.
- Profesionalne vrednote v zdravstveni negi.
- Stališča do raziskovanja v zdravstveni negi.
- Primerjava rezultatov med dijaki in študenti Zdravstvene nege.
- Odnos do poklica medicinska sestra – primerjava med osnovnošolci, srednješolci in študenti.
- Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra.
- Ključne ugotovitve raziskave v DP 2.2.