Aktualno

Novo: podiplomski študijski program Okužbe, povezane z zdravstvom

 | 

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice smo akreditirali nov študijski program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom (OPZ). Gre za sodoben in mednarodno primerljiv podiplomski program, ki je usklajen z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami.

Splošni cilj programa je predstavitev, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse na področju OPZ. Namenjen je vsem, ki že delujejo na področju OPZ, saj jim ponuja nadgradnjo znanj, in tistim, ki se želijo razvijati na tem strokovnem področju.

Ključ za varno in kakovostno obravnavo
Okužbe, povezane z zdravstvom, lahko ogrožajo paciente med oskrbo ali zdravljenjem v zdravstveni ustanovi, pa naj si gre za enodnevne hospitalizacije ali dolgotrajno bolnišnično oskrbo. V Evropski uniji vsako leto prizadenejo kar 4,1 milijona pacientov in pomembno prispevajo k dvigu števila bolezni, smrtnosti in tudi stroškov zdravljenja.

Razvoj medicinskih, diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih metod, postopkov in intervencij postavlja zdravstvene in socialnovarstvene delavce pred nove izzive pri preprečevanju OPZ. Uspešno delovanje vedno bolj ogrožajo večkratno odporni mikroorganizmi in novi, do zdaj še neznani mikrobi. Zahtevnost delovanja povečujeta še staranje populacije in večanje deleža imunsko oslabelih zaradi bolezni, zdravljenja in rehabilitacije.

Pridobivanje naprednejših in bolj poglobljenih znanj s področja OPZ je zato za zdravstvene in socialne zavode izjemnega pomena. Tovrstna znanja so ključna za varno in kakovostno obravnavo pacientov ter za doseganje standardov kakovosti.

Potrebe po dodatnih strokovnjakih
Preprečevanje OPZ je strokovno zelo široko področje, kar narekuje potrebe po dodatnih strokovnjakih, ki pa niso nujno izključno dipl. m. s./ dipl. zn. in zdravniki. Lahko so sanitarni inženirji, ki so s svojo predizobrazbo neprecenljivi sodelavci pri reševanju in obvladovanju problemov, na primer pri preskrbi z neoporečno pitno vodo, pri ravnanju z odpadki in zagotavljanju varnega okolja v zdravstveni ustanovi. Potrebe po diplomantih s področja OPZ zato ocenjujemo na 25 do 30 diplomantov na leto.

Dva semestra za napredna strokovna znanja
Strokovnjaki, ki delujejo na tem področju, so si do sedaj pridobili določena podiplomska znanja na enosemestrskem podiplomskem tečaju na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Akreditirani program FZJ pa se izvaja dva semestra in daje napredna temeljna strokovna znanja, praktične izkušnje v specializiranih kliničnih okoljih ter študenta opremi z znanji in s kompetencami za razvojno delo. Ovrednoten je s 60 točkami ECTS in akreditiran pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), zato dokončanje omogoča priznavanje točk ECTS ob morebitnem vpisu na magistrski študij in postavlja osnovo za priznavanje ali pridobitev specialističnega naziva.

Študijski program za izpopolnjevanje na kratko:

  • Trajanje 1 leto, 2 semestra
  • 4 obvezni in 2 izbirna predmeta
  • 160 ur predavanj
  • 115 seminarjev
  • 80 ur kabinetnih vaj
  • 635 ur kliničnega usposabljanja

Program vključuje znanja iz mikrobiologije, imunologije in infekcijskih bolezni, znanja o zakonodaji in kakovosti na področju OPZ, znanja o raziskovanju in epidemiološkem spremljanju OPZ ter osnovna in specifična znanja o načinih preprečevanja OPZ s poudarkom na kakovostnem kliničnem usposabljanju, ki bo potekalo v obliki kabinetnih vaj in klinične prakse v izbranih kliničnih okoljih.

Nove možnosti za karierni razvoj
Nov študijski program bo posameznikom odprl tudi nove možnosti kariernega razvoja v okviru sistema zdravstvenega varstva in v socialnovarstvenih ustanovah. S postavljenimi kompetencami in cilji bo zagotavljal kritično maso strokovnjakov, ki bodo lahko uresničevali sodobne usmeritve na področju OPZ. Verjamemo, da bodo ti bistveno pripomogli k izboljšanju kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe ter da bodo zdravstvene in socialnovarstvene ustanove v njih videle pomembno konkurenčno prednost, saj se bodo uporabniki storitev vedno pogosteje odločali za tiste ustanove, ki bodo prepoznane po varnosti in kakovosti.

Prvi študenti že v študijskem letu 2016/2017
Prvi študenti se bodo v program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom lahko vpisali že v študijskem letu 2016/17,  novost v našem naboru študijskih programov pa bomo podrobneje predstavili na informativnem dnevu, ki bo potekal v sredo, 15. 6. 2016, ob 15.30 uri v študijskem središču Ljubljana na Letališki cesti 16.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.