Raziskave

Razumevanje koncepta zdravstvene nege kot znanstvene discipline

 | 

Klasifikacija znanstvenih disciplin je stara vsaj toliko kot znanost sama. Indikatorji znanstvenega napredka, ki so rezultati pogajanj, debat, razprav in konsenzov različnih raziskovalnih skupin in institucij, so smiselni le, če so skladni z realnostjo znanosti znanstvenega delovanja – z njeno raznolikostjo ter s povezljivostjo. Nastajanje novih znanstvenih disciplin je posledica nastajanja novih tehnologij in z njimi povezanih problemov in vprašanj. Ko določena, že obstoječa znanstvena disciplina s svojimi metodami ne more v celoti pojasniti vseh problemov, se začnejo razvijati nove znanstvene discipline.

Z vsebinsko kvalitativno sintezo 18 znanstvenih člankov, objavljenih v obdobju 2008–2015, ugotavljamo potrebo po razmisleku o konceptu zdravstvene nege kot znanstvene discipline. Postavitev koncepta znanosti zdravstvene nege zahteva razpravo o znanstveni paradigmi zdravstvene nege in obravnavo pojma znanosti na splošno. Potrebno je razmišljanje o središču interesov ali bistva stroke zdravstvene nege, o vplivu različnih paradigem pri razumevanju središča interesov in podpiranje razvoja znanja zdravstvene nege z vidika multiple paradigmatske perspektive.

Znano je, da zdravstvena nega v Sloveniji ni priznana znanstvena disciplina in ni v šifrantu raziskovalnih področij. To pomeni, da za znanstveni razvoj tega področja ni razpisanih državnih sredstev, kar posredno vpliva na razvoj raziskovanja v zdravstveni negi. V Sloveniji smo še v fazi, ko so v ospredju dejavnosti za predstavljanje pomena raziskovanja za zdravstveno nego.

Za razumevanje koncepta znanosti zdravstvene nege je pomembno razumevanje značilnosti zdravstvene nege, stroke in pojasnjevanje koncepta znanosti v zdravstveni negi s ciljem, da medicinske sestre prevzamejo svojo družbeno vlogo. Dejavniki razvoja v zdravstveni negi niso povezani samo z možnostjo pridobivanja sredstev za raziskovanje na razpisih, treba je vzpostaviti zanimanje za raziskovanje in ga začeti razvijati z lastnimi sredstvi. Potrebna je tudi močna samoidentifikacija medicinskih sester v zdravstvu, želja po krepitvi stroke in jedra znanja za prehajanje v znanstveno disciplino.

Na osnovi izvedenega pregleda literature ugotavljamo, da je treba slediti konkretnim raziskovalnim načrtom v zdravstveni negi in širše, s strani raziskovalnih skupin in institucij. Po vzoru inštituta National Institute of Nursing Research bi bilo treba pristopiti h krepitvi zdravstvene nege kot znanstvene discipline.

Znanstveno-raziskovalno delo medicinskih sester je izredno pomembno za napredovanje zdravstvene nege v znanstveno disciplino. Potrebna je močna raziskovalna naravnanost, saj brez raziskovanja ni možno prispevati h krepitvi jedra znanstvenega znanja v zdravstveni negi.


crp-logo

O projektu Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Fakulteta za zdravstvo Jesenice v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije in s Pedagoškim inštitutom od oktobra 2015 izvaja raziskovalno-razvojni projekt »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«.

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Več o projektu…

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.