Raziskave

Zdravstvena nega in raziskovanje

 | 

Raziskovanje v zdravstveni negi se v Evropi postopoma razvija že dobrih trideset let, pa vendar sta dejavnost raziskovanja in uporaba na dokazih temelječe prakse v mnogih državah Evropske unije še vedno redki. Kljub dolgoletnemu razvoju je v nekaterih državah raziskovanje še vedno relativno nova dejavnost in se v smislu razvitosti med državami tudi močno razlikuje. Na dokazih temelječa praksa se pogosto ne uporablja, ker medicinske sestre nimajo časa, ki bi ga posvetile uporabi dokazov in raziskovanju, nimajo urejenega dostopa do baz strokovne literature ter nimajo zadostnega znanja o raziskovanju in uporabi na dokazih temelječe prakse.

Organiziranost raziskovanja v zdravstveni negi
V sklopu projekta ARRS-CRP »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji« smo poleg že navedenih raziskav izvedli tudi vsebinsko sintezo, s katero smo ugotavljali organiziranost raziskovanja v zdravstveni negi. Pregled literature pokaže, da je organiziranost raziskovanja v zdravstveni negi na ravni posameznih držav Evropske unije v povojih. Vodilne države na tem področju nudijo smernice in izkušnje ter navajajo dokaze za pomembnost razvoja raziskovanja v zdravstveni negi.

V večini evropskih držav je izobrazba medicinskih sester usmerjena k pridobivanju specifičnega znanja s področja zdravstvene nege ter k obvladovanju vodenja. Raziskovanje kot koncept, ki se na področju zdravstvene nege ravno tako mora razvijati, je slabo razvito, raziskovalno delo medicinskih sester je omejeno na nekaj izbranih držav z bogato tradicijo na področju zdravstvene nege.

Sistematični pregled objav rezultatov raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi je pokazal, da so bili v letu 2010 objavljeni članki iz manj kot polovice evropskih držav. Dve tretjini objavljenih člankov v 20 znanstvenih revijah z dejavnikom vpliva sta nastali v štirih državah – v Veliki Britaniji, na Švedskem, Norveškem in Nizozemskem.

Seveda so na ravni Evropske unije v nekaterih državah razvita strokovna združenja in organizacije (Finnish Nurses, Nursing Research Foundation s centrom WHO Collaborating Centre for Nursing in The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care, The United Kingdom Royal College of Nursing, Work Group of European Nurse Researchers, Nordic Nurses Association, The International Council of Nurses, The Standing Nursing Committee of Europe, Institute of Nursing and Health Research …), ki so v kontekstu zdravstvene nege usmerjene v strukturne in finančne aktivnosti; imajo vlogo financerjev, podpornikov in spodbujevalcev raziskovanja v zdravstveni negi. Strokovna združenja in organizacije skrbijo za dodatna izobraževanja na področju raziskovanja, za odličnost, sisteme nagrajevanja, publiciranja itd. Nekatere mednarodne organizacije, ki delujejo na področju zdravstvene nege, se tudi aktivno vključujejo v komunikacijo v odnosu javni sektor-vlada z namenom pridobivanja podpore oz. sredstev za razvoj na področju raziskovanja. Podporo raziskovalni dejavnosti medicinskih sester predstavlja tudi oblikovanje infrastrukture za izvajanje raziskovanja, zagotavljanje sredstev, razvijanje raziskovalnih kapacitet, usposobljenosti in, nenazadnje, oblikovanje in razvijanje profesionalne kulture zdravstvene nege.

Vse to je poznano, nacionalni inštituti in združenja pa žal zaenkrat še delujejo razpršeno, neorganizirano in pogosto pod vplivom drugih finančnih dejavnikov, ki narekujejo raziskovanje. Velika Britanija in skandinavske države lahko služijo kot model bodočega razvoja raziskovanja v zdravstveni negi v Evropski uniji in Evropi nasploh. Sistemske usmeritve in rešitve na področju organiziranosti raziskovanja v zdravstveni negi, kjer je zaznati manko, bi omogočile raziskovanju in uporabi na dokazih temelječe prakse, da bi se koncepta razvila kot stalnica v evropskem prostoru zdravstvene nege. Namreč, naloga in odgovornost strokovnih organizacij na področju zdravstvene nege je profesionalno razvijati in izobraževati medicinske sestre, oblikovati profesionalno mreženje in združenja, ki predstavljajo interese medicinskih sester ter poklica zdravstvene nege, da vplivajo na vladne strukture in odločevalce v politikah ter promovirajo vrednote medicinskih sester.


crp-logoO projektu Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Fakulteta za zdravstvo Jesenice v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije in s Pedagoškim inštitutom od oktobra 2015 izvaja raziskovalno-razvojni projekt »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«.

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Več o projektu…

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.