Razvojni projekti

Zakaj potrebujemo medicinske sestre z doktoratom znanosti?

 | 

Izobraževanje s področja zdravstvene nege se naglo spreminja. Razvijajo se novi programi na dodiplomskem in podiplomskem študiju zdravstvene nege, saj je primanjkljaj medicinskih sester z doktoratom široko in dobro dokumentiran, prav tako pa tudi njihov potencial.

Vloga medicinskih sester z doktoratom
V sklopu prvega delovnega paketa ARRS-CRP projekta Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji smo izvedli vsebinsko kvalitativno sintezo, s katero smo ugotavljali vlogo medicinskih sester z doktoratom. V analizo je bilo uvrščenih 11 znanstvenih člankov, objavljenih v obdobju od 2008 do 2015. Pregled literature kaže na velik potencial doktorskega študija zdravstvene nege ter hkrati na manko raziskav o pomenu in vlogi doktorskega študija medicinskih sester v Evropi.

Doktorat na področju zdravstvene nege spodbuja k razvoju zdravstvene nege kot znanstvene discipline. Medicinskim sestram omogoča, da vplivajo na javno politiko, se odzivajo na potrebe javnosti, doprinesejo k izboljšanju raziskovanja v zdravstveni negi in h kakovosti zdravstvene nege pacientov ter opolnomočijo zdravstveno osebje z novimi znanji, ki omogočajo inovacije in na dokazih podprte spremembe. Znanje in raziskovalna vključenost medicinskih sester z doktoratom sta tesno povezana s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti ter vrednotenjem lastnega dela.

V pregledani literaturi je bilo večkrat poudarjeno, da mora medicinska sestra z doktoratom delno ostati zaposlena v kliničnem okolju, hkrati pa biti zaposlena na akademskem področju. Omenja se tudi ekonomski doprinos medicinske sestre z doktoratom, saj lahko prihrani organizaciji veliko denarja prek izobraževanja in spodbujanja ostalih medicinskih sester v na dokazih podprto prakso.

Raziskave hkrati ugotavljajo, da so potenciali medicinskih sester z doktoratom v kliničnem okolju neizkoriščeni. Medicinske sestre z doktoratom so sicer opremljene z novimi raziskovalnimi znanji in zmožne raziskovalnega dela, vendar pa na njihovo raziskovalno pot vpliva odnos delovnega okolja do njih ter širšega družbenega okolja.

Naslednji koraki

Kot pomembno se izpostavlja oblikovanje skupnosti raziskovalcev na področju zdravstvene nege (raziskovalna mreža), ki bi sodelovali pri raziskovanju, načrtovanju in svetovanju na vladni ravni. Potrebna je tudi vzpostavitev dialoga med kliničnim okoljem, managementom zdravstvene nege, visokošolskim managementom in zdravstveno politiko z vidika širših pričakovanj v zvezi z doktorskim študijem zdravstvene nege ter opredelitvijo potreb in zmožnosti za tovrstno izobraževanje.

Za kakovostno doktorsko izobraževanje na področju zdravstvene nege je potrebno zadostno število aktivnih raziskovalcev ter ustrezna infrastruktura v podporo raziskovanju in izobraževanju. Število medicinskih sester z doktoratom se mora povečati, če želijo sodelovati pri oblikovanju njihove lastne prihodnosti. Hkrati se mora oblikovati tudi spodbudno in podporno okolje, ki bo medicinskim sestram z doktoratom omogočalo raziskovalno delo in razvoj poklica. V analizi ugotavljamo tudi problem poznega odločanja medicinskih sester za doktorski študij, zaradi česar jim po koncu študija preostane le kratko obdobje za karierni razvoj na področju raziskovanja in v akademskih krogih. Potrebna je zgodnja spodbuda zanj, in sicer že v času magistrskega študija. Predlagana je nova vloga medicinske sestre z doktoratom, ki bi lahko delovala kot svetovalna medicinska sestra za raziskovanje v kliničnem okolju. Njeni ključni nalogi bi bili obravnavanje vrzeli med prakso in raziskovanjem ter pomoč pri na dokazih podprti praksi.

Na FZJ smo se odzvali na potrebe in nove izzive ter oblikovali Doktorski študij Zdravstvene vede. Ta je v postopku akreditacije na NAKVIS-u.


crp-logo

O projektu Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Fakulteta za zdravstvo Jesenice v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije in s Pedagoškim inštitutom od oktobra 2015 izvaja raziskovalno-razvojni projekt »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«.

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Več o projektu…

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.