Aktualno

16. oktober – Svetovni dan oživljanja

 | 

Raziskave kažejo, da se največ srčnih zastojev zgodi v domačem okolju in je preživetje ob nenadnem srčnem zastoju odvisno od osebe, ki prva nudi pomoč. Zato je pomembno, da čim več posameznikov zna prepoznati srčni zastoj, da zna nuditi temeljne postopke oživljanja (TPO) in uporabljati avtomatski zunanji defibrilator (AED). Še vedno veliko ljudi umre, ker jim očividci ne znajo pomagati, čeprav bi jih s pravočasno izvedenimi postopki oživljanja lahko rešili. Delež ljudi, pripravljenih oživljati osebo ob srčnem zastoju, je v Sloveniji majhen, kar povezujemo s pomanjkljivim znanjem in nizko ozaveščenostjo laične populacije. Zagotovo bi povečanje deleža preživelih po zunajbolnišničnem srčnem zastoju v državi lahko pomembno povečali z ozaveščanjem in izobraževanjem laične populacije o TPO. Znanje o TPO je izjemno pomembno in nujno za vsakogar. Ocenjeno je bilo, da je treba usposobiti vsaj 15 % populacije, da bi dosegli statistično pomembno izboljšanje rezultatov oživljanja, kar je mogoče doseči z obveznim izobraževanjem otrok. Izvajanje prve pomoči, prepoznava srčnega zastoja, klic na telefonsko številko 112, izvajanje TPO in uporaba AED s strani otrok lahko pomembno povečajo preživetje po srčnem zastoju.

OZAVEŠČANJE OSNOVNOŠOLCEV O TEMELJNIH POSTOPKIH OŽIVLJANJA

Samo pet držav v Evropi (Belgija, Danska, Francija, Italija in Portugalska) ima učenje o oživljanju uvedeno kot obvezne vsebine v učnih programih osnovnih šol, v večini ostalih držav pa se to počasi uvaja. Tudi v Sloveniji je nastala pobuda, po kateri naj bi dve uri trajajoče izobraževanje o TPO dodali v obstoječi učni program kot obvezne vsebine, kar predstavlja pomemben ukrep za povečanje preživetja po srčnem zastoju v državi. Priporočila Evropskega sveta za reanimacijo v izjavi Otroci rešujejo življenja, ki jo podpira Svetovna zdravstvena organizacija, poudarjajo, da:

  • začetek učenja v mladih letih pomeni, da oživljanje postane enako enostavno kot plavanje ali kolesarjenje – torej otroci ne bodo pozabili, kako rešiti življenje,
  • otroci svoje znanje lahko širijo na družino in prijatelje,
  • s pomočjo otrok lahko rešimo skoraj vsako minuto po eno življenje.

SPOZNANJA IZVEDENE RAZISKAVE V OKVIRU DOKTORSKE DISERTACIJE

V okviru doktorske disertacije z naslovom Pomen izobraževanja osnovnošolcev tretje triade o TPO z uporabo AED za ustrezno ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju, ki jo pripravljam pod mentorstvom prof. dr. Brigite Skela Savič, znan. svet., in somentorstvom doc. dr. Primoža Gradiška na Medicinski fakulteti Ljubljana, smer Javno zdravje, smo raziskovali učinek izvedenega izobraževanja o TPO z uporabo AED na znanje osnovnošolcev tretje triade o oživljanju in njihovo prosocialno vedenje. Uporabili smo mešane raziskovalne metode. Kvantitativno raziskavo smo izvedli v dveh fazah, pred izobraževanjem o TPO z uporabo AED in po njem. V raziskavo smo zajeli 15 osnovnih šol iz sedmih slovenskih regij. V prvi fazi – pred izobraževanjem – je sodelovalo 764 osnovnošolcev, v drugi fazi – 1–2 meseca po izobraževanju – pa 566 osnovnošolcev tretje triade. V okviru kvalitativne raziskave smo izvedli tri fokusne skupine z izvajalci in s pripravljavci izobraževanj o TPO z uporabo AED.

Rezultati kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja jasno pokažejo, da obstajajo številni pozitivni učinki izobraževanja osnovnošolcev o TPO, ki lahko pomembno vplivajo na odločevalce in soustvarjalce šolskih programov o sistemski umestitvi vsebin o TPO kot del obveznih vsebin v šolske učne programe:

  • Z raziskavo smo ugotovili napredek v teoretičnem znanju osnovnošolcev po izvedenem izobraževanju o TPO z uporabo AED. Teoretično znanje, ki so ga osnovnošolci pridobili, lahko pomembno vpliva na to, da se bodo znali ustrezno odzvati, da bodo prepoznali osebo s srčnim zastojem ter nudili TPO, saj je v takem primeru najslabše, če ničesar ne ukrenejo. Največji napredek v znanju o TPO je bil viden v 7. razredih, hkrati pa smo ugotovili, da je bilo znanje po izobraževanju med razredi izenačeno. Na podlagi rezultatov lahko predlagamo, da je z izobraževanjem smiselno začeti že v 7. razredu ter neprekinjeno nadaljevati in obnavljati znanje osnovnošolcev v 8. in 9. razredu. Zgodnje izobraževanje otrok o TPO je zelo pomembno, saj so otroci bolj motivirani ter se učijo hitreje in bolje kot odrasli.
  • Ugotovili smo, da sta stopnja znanja in izobraževanje o TPO povezana s prosocialnim vedenjem osnovnošolcev, kar predstavlja pomemben dejavnik pri samem socialnem razvoju osnovnošolcev, razvoju njihovih vrednot, stališč in prepričanj. Osnovnošolci so z izobraževanjem pridobili samozavest ter bili bolj pripravljeni pomagati sočloveku, kar kaže na to, da bolj zaupajo vase ter se znebijo občutka strahu, da bi se znašli v položaju, ko bi morali oživljati.
  • Zelo pomembna ugotovitev, ki nas je presenetila, je, da nimajo vsi izvajalci izobraževanj o TPO ustrezne opreme in pripomočkov za izvajanje tovrstnega izobraževanja, kar sodi med minimalne kriterije za izvedbo izobraževanja o TPO. Oprema in didaktični pripomočki so nepogrešljiv element, ki ga morajo zdravstvene ustanove ter ostali zavodi, ki izvajajo izobraževanja o TPO z uporabo AED, zagotoviti. Predlagamo vzpostavitev krovne službe, ki bi skrbela za ozaveščanje, obveščanje ter izobraževanje vseh izvajalcev izobraževanj o novostih na področju usmeritev odbora European Resuscitation Council (ERC). Za izvedbo izobraževanj o TPO je treba postaviti minimalne kriterije na nacionalni ravni, kot so ustrezna usposobljenost in pedagoški pristop izvajalcev izobraževanj o TPO, enotne izobraževalne vsebine in enoten način poučevanja – po nacionalnem programu, ki temelji na usmeritvah ERC-ja –, obnavljanje znanja izvajalcev izobraževanj in zagotovitev ustrezne opreme za izvajanje izobraževanj (učni defibrilator ter učna lutka).

Izobraževanje o TPO je treba vpeljati kot obvezen del učnega programa osnovnih šol, saj se bo tako povečal delež laične populacije, ki bo pripravljena oživljati osebo s srčnim zastojem. Raziskave kažejo, da bi se delež ljudi, pripravljenih oživljati osebo s srčnim zastojem, povečal, če bi z usposabljanjem državljanov začeli že v zgodnjih letih. V državah, kjer je usposabljanje šoloobveznih otrok obvezno, je delež teh, ki so pripravljeni oživljati, največji. Prizadevanja za umestitev obveznih vsebin o TPO v šolski učni program se lahko uresničijo le s celovitim in z odgovornim pristopom ter zavedanjem družbene odgovornosti.

Naj bosta znanje in ozaveščanje o pomenu oživljanja naši prednostni nalogi, saj nam prav glede TPO z uporabo AED ozaveščen otrok lahko reši življenje!

Zloženka ob letošnjem Svetovnem dnevu oživljanja: Vsak zemljan lahko reši življenje (PDF)

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.