Aktualno

Nova karierna priložnost na FZAB: študij fizioterapije!

 | 

Zakaj fizioterapija?

V skladu z razvojno vizijo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) smo 21. aprila 2017 na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) uspešno akreditirali študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS).  Naša namera po akreditaciji študijskega programa izhaja iz ugotovljenih potreb in mednarodnih primerjav.

Res je, da v Sloveniji nimamo izvedenih uradnih nacionalnih analiz, koliko diplomantov študijskega programa Fizioterapija (VS) potrebujemo. Zato smo za potrebe akreditacije izvedli analizo javno dostopnih domačih in mednarodnih podatkov:

 • Po podatkih Zdravstvenega statističnega letopisa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (2014) ima Slovenija 1154 fizioterapevtov (FT), kar pomeni 56 fizioterapevtov na 100.000 prebivalcev. To Slovenijo uvršča v zadnjo tretjino držav EU (Eurostat statistics, 2015).
 • Podatki kažejo tudi na neenakomerno dostopnost fizioterapije po regijah, med katerimi ima Gorenjska le 45 fizioterapevtov na 100.000 prebivalcev, regije z največjim številom prebivalcev pa več kot 65.
 • Prav tako je problematičen dostop do fizioterapije na primarni ravni, saj se dostop izvaja preko posrednika (osebni zdravnik, fiziater), kar ni primerljivo s prakso v razvitih državah.
 • Slovenija ima zaradi naštetega tudi nadpovprečne čakalne vrste v primerjavi z drugimi državami.

Potrebe po akreditaciji tako narekujejo že podatek o številu fizioterapevtov na 100.000 prebivalcev in stanje v regiji, kjer fakulteta deluje, pa tudi demografska slika, ki zahteva širitev fizioterapevtskih storitev na področju fizioterapije na domu, v dolgotrajni oskrbi in referenčnih ambulantah ter zdravstveno vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja na primarni ravni.

Tako kot vse zdravstvene stroke je tudi fizioterapija pred velikimi izzivi, kako odgovoriti na zdravstvene potrebe pacienta/uporabnika ter družbe. Treba je slediti mednarodnim strokovnim usmeritvam in kompetencam na specialističnih področjih fizioterapije tako na preventivni kot kurativni ravni, vzpostaviti spremljanje kakovosti in varnosti v fizioterapiji, uvajati na dokazih podprto fizioterapijo in jo razvijati kot znanstveno disciplino. Vse to smo vgradili v pripravo študijskega programa. Naš študijski program Fizioterapija (VS) je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT), ter v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe študija s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokimi zaposlitvenimi možnostmi v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela.

Izzivi akreditacije
Pot do akreditacije ni bila enostavna, saj smo se soočili z različnimi izzivi. Najprej smo pripravili izhodišča za utemeljitev potreb po fizioterapevtih v zdravstvu in družbi ter prvi predlog študijskega programa, ki se je nato razvijal v širši skupini, v kateri je med drugimi strokovnjaki sodelovalo pet strokovnjakinj fizioterapije. Opravili smo predstavitve predloga študijskega programa po zdravstvenih zavodih v gorenjski in osrednjeslovenski regiji, študijski program smo predstavili tudi izvršnemu odboru Združenja fizioterapevtov Slovenije. Prejeli smo podporo k akreditaciji naslednjih učnih baz: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana, Osnovno zdravstvo Gorenjske, KOPA Golnik in Splošna bolnišnica Jesenice.

Naslednji izziv je bil, kako pridobiti usposobljene visokošolske učitelje fizioterapije (predavatelje, višje predavatelje), saj smo se soočili s pomanjkanjem le-teh. Eden od pogojev za izvolitev v naziv so po minimalnih standardih za izvolitev NAKVIS-a namreč »izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo strokovno uveljavljenost na področju izvolitve«. Ta usposobljenost se izkazuje »z dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, podeljenimi patenti in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti«. Minimalni standardi NAKVIS-a za izvolitev v naziv predavatelj in višji predavatelj ne določajo natančnih kvantitativnih kazalnikov na področju strokovne usposobljenosti, kot to določajo za višje nazive (docent, izredni in redni profesor). Te določi fakulteta sama, in sicer je treba na FZAB za naziv »predavatelj« zbrati 6 točk v bibliografiji kandidata in za naziv »višji predavatelj« 16 točk. Pri prevedbah že habilitiranih visokošolskih učiteljev fizioterapije smo hitro spoznali, da opisani zahtevi nista primerljivi pri izvolitvah v naziva predavatelj in višji predavatelj na nekaterih drugih visokošolskih zavodih, zato smo večino postopkov izvolitve v naziv pričeli po merilih naše fakultete. S tem zagotavljamo, da so vsi naši predavatelji in višji predavatelji fizioterapije usposobljeni glede na minimalne standarde NAKVIS-a in merila za izvolitev naše fakultete. To nam zagotavlja primerljivo usposobljenost med nazivi visokošolskih učiteljev dveh študijskih programov prve stopnje – Zdravstvena nega in Fizioterapija.

Izzivi za razvoj stroke in znanstvene discipline
Ravno raziskovanje in strokovni razvoj ter objave izsledkov smo prepoznali kot eno od pomembnih priložnosti v strokovnem in kariernem razvoju fizioterapevtov. To želimo razvijati v sodelovanju s kliničnimi okolji, visokošolske učitelje fizioterapije pa poleg kakovostne izvedbe pedagoškega procesa usmerjati še v aktivno raziskovalno delo na domačih in mednarodnih projektih in razpisih. Stroki lahko nudimo odlične osnove za razvoj, saj fakulteta že izvaja raziskovalne projekte, ki so povezani s krepitvijo zdravja in prepoznavanjem dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih obolenj, kjer ima fizioterapija pomembno vlogo tako pri preprečevanju kot zdravljenju. Fakulteta bodočim študentom že ob vpisu na študij v okviru sporazumov Erasmus+ ponuja možnost mednarodne izmenjave na šestnajstih partnerskih visokošolskih zavodih, ki imajo študij fizioterapije. Študenti imajo možnost nadaljevanja študija tudi na magistrskem študiju Promocija zdravja in doktorskem študiju Zdravstvene vede.

Zaposlitvene možnosti
Zaposlitvene možnosti diplomanta so široke in vključujejo:

 • delovanje na vseh ravneh zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, bolnišnice, rehabilitacijski centri, inštituti, naravna zdravilišča), na ravni krepitve zdravja, preventive, zdravljenja in rehabilitacije,
 • delovanje v socialno varstvenih zavodih (centri za starejše občane, domovi starejših občanov, posebni zavodi za odrasle, socialno varstveni zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju idr.),
 • koncesionirana fizioterapevtska praksa,
 • športna središča, športna društva, klubi zdravja idr., ki so financirani iz javnih sredstev,
 • javna okolja za promocijo zdravja,
 • neprofitne organizacije, ki pokrivajo zdravje družbe (npr. društva kroničnih bolnikov),
 • javna izobraževalna in raziskovalna središča,
 • hospici,
 • ministrstva, inštituti (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Nacionalni inštitut za javno zdravje idr.),
 • naravna zdravilišča, ki izvajajo rehabilitacijsko dejavnost, ki je financirana iz ZZZS-ja,
 • javni inštituti, ki se ukvarjajo s potrebami družbe, zdrave in bolne populacije, zdravstvenim managementom in državno politiko,
 • šole, vključno s predšolsko dejavnostjo in šolami s prilagojenim programom,
 • visokošolski zavodi (visokošolski učitelji, raziskovalci) idr.

S povečevanjem zavedanja pomembnosti preventivne dejavnosti za preprečevanje bolezni iz dela kot posledice prekomernih obremenitev zaposlenih tako v gospodarstvu kot negospodarstvu se napoveduje dejstvo po zaposlovanju in vključevanju fizioterapevtov kot svetovalcev pri preprečevanju poklicnih bolezni tudi v gospodarski dejavnosti. V gospodarstvu se vedno bolj kažejo potrebe po storitvah, kot so krepitev zdravja na delovnem mestu, prepoznavanje potreb po preprečevanju poklicnih bolezni, v prihodnosti se nakazuje vse večja potreba tako po vodenju aktivnih odmorov in ergonomski prilagoditvi delovnih mest kot tudi po preventivnih dejavnostih v posameznih podjetjih.

Številni fizioterapevti svojo poklicno pot nadaljujejo kot samostojni podjetniki z ustanovitvijo lastnih podjetij, kjer prevzemajo in izvajajo različne izobraževalne dejavnosti (mednarodno priznani tečaji) ter delujejo na področju preventivne in kurativne dejavnosti s področja fizioterapije. Kot taki lahko vstopajo tudi v gospodarstvo v okviru projektov krepitve zdravja, kjer je delodajalec zakonsko zavezan k uresničevanju politike krepitve zdravja.

Prvi vpis v študijskem letu 2018/2019

Prvi študentje fizioterapije se bodo na nov študij, ki ga bo bomo izvajali tako na Jesenicah kot v Ljubljani, lahko vpisali v letu 2018 za študijsko leto 2018/2019.

Pridružite se nam, v desetih letih delovanja nam je zaupalo že več kot 250 diplomantov prve in druge stopnje. Zagotavljamo vam kakovosten študij, prepoznano diplomo na trgu dela, ki vam bo dala znanja, kompetence in sposobnosti za spodbuden začetek vaše karierne poti.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.