Razvojni projekti

Nove priložnosti za diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike v skrbi za šolajočo mladino?

 | 

Fakulteta za zdravstvo Jesenice sodeluje v projektu »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju« – Uživajmo v zdravju. S sodelovanjem v projektu, ki podpira inovativne interdisciplinarne in sistemske rešitve, želimo prispevati k zmanjšanju in preprečevanju bolezni, povezanih z nezdravim življenjskim slogom pri mladih.

V okviru projekta smo izvedli analizo študijskih programov zdravstvenih smeri iz vidika vključenosti vsebin o prehrani in gibanju. Omenjeni vsebini sta v največji meri vključeni v programe I. bolonjske stopnje, kot so zdravstvena nega, prehransko svetovanje, dietetika in delovna terapija, manj pa na II. in III. bolonjski stopnji. Visokošolski zavodi s področja zdravstva nudijo tudi širok izbor posrednih obveznih in izbirnih študijskih predmetov s področja prehrane.

Potreba po diplomirani medicinski sestri v skrbi za krepitev zdravja šolarjev tudi pri nas

Šolska medinska sestra meri višino dečkov v času II. svetovne vojne (1944, VB).

Šolska medinska sestra v Veliki Britaniji med II. svetovno vojno meri višino dečkov (vir: Wikipedia).

Kot primer dobre prakse na tem področju lahko omenimo delovno mesto »šolske« diplomirane medicinske sestre (ang. school nurse), ki ga najdemo v nekaterih državah, kot je Velika Britanija. V Veliki Britaniji šolo prepoznavajo kot izredno pomembno okolje za multidisciplinarni pristop k zdravju otrok in mladostnikov, s tem pa je povezan tudi velik poudarek na vlogi šolske diplomirane medicinske sestre, ki jo dojemajo kot ključno za premoščanje vrzeli med zdravstvenim in izobraževalnim sistemom ter potrebami šolajočih otrok in mladine. Šolske diplomirane medicinske sestre so tam nepogrešljiv del kontinuirane zdravstvene oskrbe. Za svoje samostojno delovanje potrebujejo podiplomska znanja, ki jih pridobijo v okviru specializacij ali strokovnih magisterijev.

Slovenski učitelji in z zadržki tudi zdravstveni delavci prepoznavajo potrebo po delovanju zdravstvenega kadra v šoli, uvedba delovnega mesta šolske diplomirane medicinske sestre tudi pri nas se jim zdi smotrna (na to je že opozorila magistrska raziskava kolegice Tanje Torkar). Diplomirana medicinska sestra bi se lahko v delu preventivnega varstva, ki se nanaša na zdravstveno vzgojo, že danes vključevala v šolski prostor, kar bi bilo celo v skladu z aktualnim navodilom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, a se v praksi to redkeje dogaja. Za njeno učinkovito delovanje je po vzoru razvitih držav potrebno pristopiti k podiplomskemu izobraževanju iz področja promocije zdravja.

Podrobneje o analizi

To je le ena izmed ugotovitev analize, ki je vključevala pregled javno dostopnih izobraževalnih programov na:

  • 10 visokošolskih zavodih, od tega na osmih s področja zdravstva in dveh z medicine. Na področju zdravstva je bilo pregledanih 32 študijskih programov (17 – I. bolonjska stopnja; 14 – II. bolonjska stopnja in 1 – III. bolonjska stopnja).
  • Na področju medicine je bilo pregledanih 5 študijskih programov, od tega trije II. bolonjske stopnje in dva III. bolonjske stopnje.

Ugotovitve o vključenosti dietetike v študijske programe:

  •  Glede na Evropsko direktivo 2005/36/ES in Direktivo 2013/55/EU je dietetika umeščena v osnovne vede v program usposabljanja medicinskih sester za splošno zdravstveno nego, v programu babištva pa je prehrana in dietetika s poudarki na ženskah, novorojenčkih in majhnih otrocih opredeljena kot splošni predmet.
  • Ciljni obvezni predmeti s področja zdravstva se v najvišji meri izvajajo v okviru študijskih programov I. bolonjske stopnje, in sicer v okviru zdravstvene nege, prehranskega svetovanja, dietetike in delovne terapije, manj pa na II. bolonjski stopnji.
  • Na III. bolonjski stopnji se ciljni obvezni študijski predmeti s področja prehrane ne izvajajo.
  • Visokošolski zavodi s področja zdravstva nudijo širok izbor posrednih obveznih in izbirnih študijskih predmetov s področja prehrane.
  • Na področju medicine se ciljni obvezni predmet izvaja v okviru študijskega programa dentalne medicine na II. bolonjski stopnji. Ponujena je izbirnost posrednih in izbirnih študijskih programov s področja prehrane.

Ugotovitve o vključenosti predmetov s področja gibanja:

  • Študijski predmeti s področja gibanja so v direktivi zajeti v širši koncept krepitve zdravja in gibanje ni predvideno kot samostojni študijski predmet, ampak je zajeto promocijo zdravja.
  • Kot samostojni ciljni predmet je gibanje zajeto v študijskih programih fizioterapije I. in II. bolonjske stopnje, delovne terapije I. bolonjske stopnje in socialne gerontologije I. bolonjske stopnje.
  • V okviru III. bolonjske stopnje na področju zdravstva in medicine ni izobraževanja s področja gibanja, se pa kot posredni izbirni predmet izvaja v študijskem programu socialne gerontologije, biomedicine kot posredni predmet in v okviru biomedicinske tehnologije kot ciljni izbirni predmet.

Izvedba projekta in sodelujoči

Izvedba projekta Uživajmo v zdravju poteka v več fazah. Izvedene so že bile vzpostavitev upravljavske strukture ter tehnična koordinacija in analiza stanja na področjih življenjskega sloga, stanja prehranjenosti, izobraževalnih programov, sistema izobraževanja, ponudbe organizirane prehrane ter programov športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, s poudarkom na ranljivih skupinah, ter ocena potreb za izboljšanje stanja z vidika analize ugotovljenega stanja.

Nosilec projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Poleg Fakultete za zdravstvo Jesenice sodelujejo še Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v Ljubljani, Institut “Jozef Stefan” in Univerza v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.