Aktualno

Prenova študijskega programa I. stopnje Zdravstvena nega (VS)

 | 

Za izvajanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe potrebujemo kompetentne in sposobne diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike. Pomembno vlogo pri razvoju in doseganju kompetenc diplomantov imamo izobraževalni zavodi, ki moramo nenehno slediti najnovejšim standardom in smernicam v izobraževanju v zdravstveni negi.

Nove vsebine in kompetence

Temeljni dokument na področju izobraževanja v zdravstveni negi na ravni Evropske unije predstavlja Direktiva 2013/55/EU, ki je nadomestila Direktivo 2005/36/EC. Ta je prinesla nove vsebine in kompetence, ki jih morajo študijski programi na področju zdravstvene nege uvesti v študijske programe, ki jih izvajajo.

Katere pomembne novosti uvaja Direktiva 2013/55/EU?

 • Za vpis na študij zdravstvene nege je potrebnih 12 let splošnega izobraževanja.
 • Študijski programi morajo biti ovrednoteni s kreditnimi točkami ECTS.
 • Že od prej je opredeljeno tudi trajanje programa v obsegu najmanj treh let in najmanj 4600 ur, pri čemer klinično usposabljanje predstavlja polovico študijskega programa.
 • Študijske programe zdravstvene nege je treba dopolniti z vsebinami, kot so promocija zdravja, kakovost in varnost, svetovanje, vodenje in podpora posamezniku, družini in skupnosti, spremljanje in izboljševanje poklicne prakse ter komunikacija na višji zahtevnostni ravni.

Dopolnjen predmetnik

Zaradi zahtev omenjene direktive, najnovejših smernic Evropske federacije združenj medicinskih sester European Federation of Nurses (EFN) in naše zavezanosti, da svojim diplomantom ponudimo najnovejša znanja in veščine za uspešno delo, smo na Fakulteti za zdravstvo Jesenice pristopili k prenovi študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega ter vsebinsko dopolnili predmetnik na naslednjih področjih:

 • Promocije zdravja in preventive, oskrbe na primarni ravni
 • Kulture etike in vrednot
 • Sprejemanja odločitev
 • Komunikacije in timskega dela
 • Multikulturne zdravstvene nege
 • Zdravstvene nege, podprte z dokazi
 • Kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
 • Pripravljenosti na izredne razmere in kritične situacije
 • Dolgotrajne oskrbe, zdravstvene nege pacientov s kroničnimi obolenji

Diplomanti in diplomantke prenovljenega programa bodo tako vrhunsko usposobljeni za varno in kakovostno obravnavo pacientov, spodbujanje posameznikov, družin in skupnosti k zdravemu načinu življenja, samoiniciativno ukrepanje pri reševanju življenja in izpeljavi ukrepov v kriznih situacijah in ob katastrofah, multikulturno zdravstveno nego in delo v multikulturnih delovnih okoljih, poznavanje dejavnikov tveganja in rizičnih skupin prebivalstva za razvoj kroničnih bolezni in bolezni sodobne družbe ter pozitivne profesionalne identitete.

Velik poudarek na kliničnem usposabljanju

Klinično usposabljanje je del formalnega izobraževanja za poklic diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika in ima pomembno vlogo pri razvoju diplomanta, saj obsega polovico študijskega programa. Direktiva predpisuje, da mora klinično usposabljanje potekati na vseh področjih, ki so specifična za zdravstveni sistem v posamezni državi, v našem primeru so to primarna, sekundarna in terciarna raven. Minimalno število ur, ki jih študent mora opraviti na predpisanih študijskih področjih, je 160 ur ali 4 tedni.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice bo v prenovljenem programu omogočila naslednja klinična usposabljanja:

 • Zdravstvena nega življenjsko ogroženih
 • Zdravstvena nega novorojenčkov, otrok in mladostnikov
 • Zdravstvena nega porodnic
 • Dolgotrajna oskrba
 • Splošna interna medicina in kirurgija
 • Duševno zdravje in zdravstvena nega oseb z duševno motnjo
 • Invalidnost in skrb za invalidne osebe
 • Geriatrija in zdravstvena oskrba starejših
 • Primarno zdravstveno varstvo, socialna oskrba
 • Paliativna oskrba, konec življenja in obvladovanje bolečine

Skupaj do odlične usposobljenosti za varno in kakovostno obravnavo

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice smo prepričani, da bomo s prenovljenim program, ki ga bomo začeli izvajati v študijskem letu 2016/2017, diplomantom zagotovili poglobljena znanja ter jih tako še bolje pripravili za odzivanje na potrebe tako zdrave kot bolne populacije.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.