Aktualno

Doktorski študij: le lov za nazivi ali resen prispevek k razvoju znanosti?

 | 

Mnogi že dobro poznate moja stališča in prepričanja o doktorskem študiju zdravstvenih ved ali, natančneje, zdravstvene nege. Ideja je bila, da ga skupaj naredimo fakultete, ki imamo za to pogoje. Na to temo je bil v letu 2012 podpisan sporazum med dekani štirih fakultet, vendar do akreditacije skupnega doktorskega študija žal ni prišlo. S tem smo si močno zmanjšali možnosti povezovanja raziskovalcev v korist razvoja zdravstvenih ved in prepoznavnosti znanstvenih disciplin v zdravstvu v Sloveniji. Zato danes nastajajo doktorski študijski programi na posameznih zdravstvenih in drugih fakultetah, ki v veliki meri računajo na vpis tistih, ki želijo v zdravstveni negi narediti akademsko kariero.

Kako izbrati najprimernejši doktorski študij?

Če razmišljate, da bi svoje strokovno delo nadgradili z akademskim znanjem in delom, bo to od vas zahtevalo kar nekaj truda in zagnanosti. Zato je nujno, da izbiro študijskega programa in fakultete, kjer boste doktorirali, predhodno resnično dobro premislite. Kompetence doktoranda so namreč usmerjene v razvoj znanj in sposobnosti za temeljno raziskovanje in aplikacijo le-tega v reševanje problemov v kliničnem okolju ali širše, s čimer se lahko udejanja paradigma na dokazih podprtega dela. Zahtevnost študija mora biti zato na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij.

Naj vas pri vašem premisleku malo spodbodem: kaj je vaš cilj – imeti doktorski naziv ali prispevati k razvoju znanosti na področju, ki ga raziskujete? Vprašanje je provokativno, vendar potrebno za vse, ki se odločate o doktorskem študiju. Ponudba programov na področju zdravstvenih ved postaja namreč vse večja, nabor profesorjev, ki imajo zavidljivo raziskovalno učinkovitost, pa se na ta račun ni povečala. Zato se morate vprašati, ali mi fakulteta, kjer imam namen vpisati doktorski študij, lahko nudi kakovosten in mednarodno primerljiv študij.

Kako si odgovoriti na to vprašanje?

Zaupanje je dobro, a kakovost je bolje preveriti!

Najprej morate izbrati visokošolsko institucijo, ki dokazljivo doprinaša k razvoju znanstvenih disciplin s področja zdravstvenih ved. Natančno poglejte raziskovalne projekte fakultete (domače in mednarodne) in preverite njeno raziskovalno skupino: kdo so njeni raziskovalci, kako uspešni so v citiranju svojih raziskovalnih del, se lahko kosajo z drugimi pri raziskovalni učinkovitosti in objavah v mednarodnih revijah? Vse te podatke najdete v bazi Sicris, kjer lahko poiščete tako posameznega raziskovalca kot tudi ustanovo.

Moj nasvet: doktorat vpišite na fakulteti, ki ima raziskovalne projekte, ki so vam tematsko blizu. To pomeni, da vas bodo skozi vašo raziskovalno temo vodili profesorji, ki jo poznajo in vas bodo lahko uspešno usmerili v enega izmed pomembnih ciljev doktorata, to je v doprinos k znanosti. Sama se pri recenzijah doktoratov pogosto srečujem s problemom, da doktorski kandidat pomanjkljivo utemelji znanstveni doprinos izvedene raziskave, kar pa je nujna sestavina, ne glede na znanstveno disciplino, kjer doktorirate. Doktorat mora prinašati nova, zaupanja vredna spoznanja, ki obogatijo znanstveno disciplino, iz katere delate raziskavo. Ta doprinos mora biti utemeljen na osnovi dosedanjih mednarodnih in domačih raziskav ter mora biti metodološko dovršen, raziskovalne metode pa izbrane utemeljeno glede na postavljene cilje in raziskovalna vprašanja/hipoteze.

Drugi pomemben kazalnik kakovosti je, da fakulteta pred zaključkom doktorata od vas zahteva predhodne objave v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva in domači znanstveni javnosti. Sliši se zahtevno, vendar imeti doktorat znanosti in svojih del ne objaviti v mednarodnem znanstvenem prostoru, pomeni, da niste stopili v krog znanstvenikov, ste le pridobili znanstveni naziv. S tem, ko vaš doktorat ni objavljen na način in na ravni mednarodne veljavnosti za znanstveno disciplino, v kateri boste doktorirali, niste uresničili poslanstva razvoja znanosti.

In tretjič, če delate v zdravstveni negi in ste vpisali doktorat zato, da bi se karierno razvijali na tem področju, izberite fakulteto in na njej mentorja, ki vas bo lahko usmerjal pri vašem cilju, to je dati znanstveni prispevek v zdravstveni negi. Mentor mora imeti mednarodno objavljena raziskovalna dela na področju zdravstvene nege, razumeti mora, kaj zdravstvena nega je, kaj so poklicne kompetence na različnih ravneh izobraževanja, kako raziskovalno podpreti področja naprednega delovanja v zdravstveni obravnavi, ki jih danes že ali jih bodo v prihodnosti prevzele diplomirane medicinske sestre z magisteriji in doktorati. Fakulteta in mentor naj skozi raziskovalne projekte in širšo družbeno vključenost izkazujeta sposobnosti razumevanja in aktivnega delovanja pri razvoju sodobne zdravstvene obravnave. Le na ta način vam bodo dane možnosti, da boste dobili aktualna znanja in spodbude za razvoj ustrezne teze doktorske disertacije na družbeno koristnih temah in dodali svoj znanstveni doprinos, kjer je v zdravstveni negi in širše odprtih veliko področij, kot so kakovost, varnost, krepitev zdravja, zdravstveni managament, medpoklicno delovanje, obravnava kroničnih bolezni in drugih ranljivih skupin prebivalstva, obvladovanje zdravja v ruralnih okoljih in tako dalje.

Doktorski študij na FZJ

Kakovost izobraževanja na našem magistrskem študiju zdravstvene nege je danes že dobro prepoznana. Vseh dvajset magistrskih del daje doprinos k razvoju zdravstvene nege v skladu s kompetencami sedme ravni izobraževanja, večina del je objavljenih kot izvirni znanstveni prispevek. Bili smo pobudniki skupnega doktorskega študija, a kot že omenjeno, pobuda kljub podpisanemu sporazumu ni uspela. Ker želimo svojim magistrskim diplomantom in vsem tistim, ki jih področje zdravstva in zdravja zanima, omogočiti študij na tretji bolonjski stopnji, smo na FZJ z veliko odgovornostjo razvili doktorski študij zdravstvenih ved, ki ima tri smeri (zdravstvena nega, promocija zdravja in zdravstveni management) in upošteva prej navedena nujna področja razvoja v zdravstveni obravnavi. Za vsako področje smo vključili priznane raziskovalce z odličnimi mednarodni in domačimi objavami, ki vas bodo zanesljivo vodili po poti akademskega dozorevanja in cilja, da dosežete akademski naziv, znanja, kompetence in sposobnosti za razvoj izbrane znanstvene discipline v okviru zdravstvenih ved. K doktorskemu študiju pristopamo izredno resno in premišljeno. Načrtujemo, da bomo prve študente vpisali v študijskem letu 2017/2018, v letu, ko praznujemo 10 let dela in razvoja FZJ.

Kmalu vam bodo na voljo predmetnik našega doktorskega študija, ki je prestal že prvo oceno skupine strokovnjakov, potrditev programa na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu pa pričakujemo v septembru 2016. Pripravljamo tudi podrobnejšo predstavitev programa, pogojev za vpis, pravilnikov, kjer bodo opisani postopki priprave dispozicije in doktorske disertacije, ter seznam mentorjev, ki vam bodo v oporo pri akademskem zorenju. Zagotoviti želimo akademsko odličnost študija in doktorskih disertacij.

Na široko odprta vrata za karierno svetovanje

Če želite karierno svetovanje glede doktorskega študija ali vedeti več o študiju na FZJ, vas vabim, da se oglasite v našem referatu ali pa nam pišite (lahko tudi meni osebno). Z veseljem se bomo pogovorili in vam dali celovite informacije za pravo odločitev.

Lep počitniški pozdrav!

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.