26/09/2012

Razpis za volitve članov predstavnikov študentov v Akademski zbor VŠZNJ

Na podlagi 15. člena Navodil o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice


 

RAZPISUJEM
volitve clanov predstavnikov študentov v Akademski zbor Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev, to je v četrtek, dne 27. 9. 2012 in se izteče sedmi dan po objavi razpisa volitev, to je v sredo, dne 3. 10. 2012.

Kandidatura mora vsebovati (8. člen Navodil):
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko,
- potrdilo o vpisu v tekocem študijskem letu,
- datum,
- lastnorocni podpis kandidata.

Izmed kandidatov se izvoli dva (2) predstavnika študentov v Akademski zbor VŠZNJ.

Kandidature se oddajo v Referatu za študijske in študentske zadeve, pri Simoni Jeglič, dipl. upr. org. (informacije: 04 5869 373).

Člane predstavnike študentov v Akademski zbor Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice izvoli Študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno z glasovnicami, če tako zahteva večina članov. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov, pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh članov Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

 

doc. dr. Brigita Skela Savic
Dekanja


Razpis
Kandidacijska vloga