05/12/2017

V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

Spoštovani!
 
V Uradnem listu RS, št. 61/17, je bil objavljen Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki stopi v veljavo s 17. novembrom 2017. 

Glavne spremembe in novosti, ki jih prinaša ZUPŠ, so naslednje:

1. V kontekstu sprememb Zakona o visokem šolstvu (ZViS):
  • diplomant na drugi stopnji študija obdrži status študenta do konca študijskega leta (to velja že za študijsko leto 2017/18, če študent diplomira od vključno 17. 11. 2017). Podatke o diplomiranju visokošolski zavodi sporočate v eVŠ tako, kot doslej. Na strani eVŠ bo kontrola, ki bo poskrbela, da bodo pristojne institucije obveščene, da ima diplomant še vedno status študenta do konca študijskega leta;
  • diplomanti prve in druge stopnje, se lahko odpovedo statusu študenta (to bo mogoče od 1. oktobra 2018 – torej vpisa za študijsko leto 2018/19); 
  • definirane so skupine študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom, ki so upravičeni do ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa in prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov iz prvega odstavka 69. člena ZViS. Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom uveljavljajo tovrstne pravice od vpisa v študijskem letu 2019/2020;
2. V konekstu sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju:
  • zdravstveno varstvo se študentom podaljša do konca študijskega leta, v katerem študent dopolni 26 let (doslej je bilo zavarovanje študentov urejeno do dopolnjenega 26. leta starosti);
3.V kontekstu sprememb Zakona o subvencioniranju študentske prehrane:
  • subvencionirani obroki se študentom lahko nudijo do 21. ure (do sedaj so subvencionirane obroke lahko koristili do 20. ure); 
4. Spremembe so tudi na področju Zakona o štipendiranju in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


V skladu s prehodnimi določbami ZUPŠ mora MIZŠ v šestih mesecih od njegove uveljavitve uskladiti dva pravilnika:
  • vezano na uveljavljanje pravic iz novega 69.a člena ZViS Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in
  • Pravilnik o zagotavljanju podatkov v eVŠ, v katerem je treba urediti zajem podatkov o morebitni odpovedi statusu študenta diplomantov prve in druge stopnje.