27/11/2008

Funkcionalno izobraževanje za mentorje: Mentor in študent v klinični praksi zdravstvene nege - Kako doseči načrtovane kompetence študenta


Datum izvedbe in ura
.: 13. 10. in 14. 10. 2008 ob 16. uri. Vsako od izobraževanj je trajalo po 4 pedagoške ure.

Prostor: VŠZNJ, Spodnji Plavž 3, Jesenice; predavalnica 212


Ciljna populacija:
mentorji učnih baz VŠZNJ, dipl. m. s., dipl. zn. (Splošna bolnišnica Jesenice, Bolnišnica Golnik, Dom starejših občanov Jesenice, Dom starejših občanov Radovljica, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, CUDV Radovljica, ZD Jesenice, Tabor Ljubljana, Psihiatrična klinika Ljubljana)


Namen izobraževanja:

  • spoznati vloge mentorja, namen mentorstva, njegov potek in organizacijo,
  • spoznati značilnosti procesa vzpostavljanja, ohranjanja, vzpodbujanja odnosa med mentorjem in študentom, komunikacija in komunikacijske veščine,
  • spoznati učno okolje klinične prakse, njegove značilnosti in pasti v povezavi z mentorjem, zaposlenimi kot študenti,
  • vzpostaviti in utrditi sodelovanje med šolskim in kliničnim mentorjem, ki doprinaša k razvijanju in utrjevanju strokovnih veščin in kompetenc študentov zdravstvene nege,
  • vrednotiti minulo delo in rezultate ter predloge predstaviti mentorjem.


Programsko – organizacijski odbor
: doc. dr. Brigita Skela Savič, mag. Jožica Ramšak Pajk, Boris Miha Kaučič, Marija Mežik Veber, Katja Skinder Savić, Karmen Romih, Marijana Kastelic

Vabljeni predavatelji: mag. Saška Zdolšek, dr. Saša Kadivec, Ana Ladi Škerbinek


Funkcionalni izobraževanji za mentorje klinične prakse sta vpisani v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pod številko 07/10-2008 in 08/11-2008.

 

Program izobraževanja