04/12/2014

6. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: Pomen raziskovanja za razvoj stroke - Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina

 

 

6. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: Pomen raziskovanja za razvoj stroke - Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina

3. 12. 2014 smo na Fakulteti za zdravstvo Jesneice izvedli 6. šolo raziskovanja z mednarodno udeležbo z naslovom "Pomen raziskovanja za razvoj stroke - zdravstvena nega kot znanstvena disciplina". Govorili smo o pomenu raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline. Predstavljena so bila magistrska dela, s poudarkom na procesu raziskovanja. Mednarodno dimenzijo je predstavila dolgoletna predavateljica na magistrskem programu zdravstvene nege na FZJ in profesorica na University of Aberdeen, Scotland, dr. Alice Kiger.

Predstavljene teme:

Selecting appropriate research methodologies for the science and practice of nursing
dr. Alice Kiger, Honorary Senior Lecturer, Retired Director Advanced Studies in Nursing & Midwifery, Centre of Academic Primary Care, Division of Applied Health Sciences, University of Aberdeen, Scotland

Doktorski študij, pogoji in realnost
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 
Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi
Romana Petkovšek Gregorin, mag. zdr. neg., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – Soča
 
Odnos študentov do alkohola in alkoholne problematike na višjih in visokošolskih zavodih v gorenjski regiji
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred., Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 
Trajne osebnostne spremembe pri osebah v patronažnem varstvu, ki jim ni mogoče pripisati možganske poškodbe ali bolezni 
Bernarda Maček, mag. zdr. neg., Zdravstveni dom Ljubljana Vič, Patronažno varstvo
 
Vplivni dejavniki na študentsko delo v zdravstveni negi 
Sedina Kalender Smajlović. mag. zdr. neg., pred., Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 
Sistem zdravstvenega varstva žensk v Sloveniji: Deljena skrb in avtonomija babic 
Gordana Njenjić, mag. zdr. neg.,  Porodnišnica Ljubljana

Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči
Vladka Železnjak, Zdravstveni dom Kočevje
 
Izvedli smo tudi okroglo mizo z naslovom:
RAZVOJ STROKE IN PREPOZNAVNOST FZJ SKOZI DOSEŽKE DIPLOMANTOV: VLOGA ALUMNI KLUBA
Na okrogli mizi smo prišli do zaključkov, da imajo za razvoj stroke in Fakultete pomembno vlogo tud diplomanti študujskih programov FZJ. Razvoj Alumni kluba hkrati z izgradnjo sistema spremljanja potreb stroke, spodbujanja udejstvovanja študentov in razvoja kariere diplomantov ter pozitivne poklicne samopodobe bo pozitivno vplival na razumevanje in razvoj profesionalnih vrednot, na razvoj stroke, poklicne etike in odgovornosti ter na krepitev tutorske dejavnosti. S povezovanjem diplomantov v Alumni klub je omogočeno druženje diplomantov, prenašanje znanj, idej in izkušenj, kar vse doprinese k razvoju tako stroke kot fakultete.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«