10/06/2011

4. mednarodna znanstvena konferenca: Na dokazih podprta zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj

  


      
CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, KARIERNO SVETOVANJE, TUTORSTVO IN MENTORSTVO
in
LOKALNO ČASTNO ZDRUŽENJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO SIGMA THETA TAU


 

9. in 10. 6. 2011 smo izvedli 4. mednarodno znanstveno konference Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj. V plenarnem delu je sodelovalo 16 tujih in domačih strokovnjakov z različnih strok, ki so predstavili najnovejše raziskovalne dosežke in spoznanja. Drugi del konference je potekal po vsebinskih sklopih, za katere se je z izvlečki prijavilo 62 domačih in tujih strokovnjakov. Konferenca je na razpisu ARRS pridobila status znanstvenega sestanka. Pokrovitelja konference sta bila Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Ministrstvo za zdravje.

Izjava za medije

Programski odbor konference / Conference Program Committee:
doc. dr. Brigita Skela Savič, predsednica / president, dr. Simona Hvalič Touzery, doc. dr. Joca Zurc, doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, doc. dr. Angela Kydd, izr. prof. dr. Alice Kiger, dr. Melanie Deutmeyer, izr. prof. dr. Fiona Murphy, doc. dr. Alyson Kettles

Organizacijski odbor konference / conference Organizing Committee:
dr. Simona Hvalič Touzery, predsednica / president, mag. Barbara Habe Sintič, Katja Skinder Savić, Nina Rustja, Simona Jeglič, Jožica Novak, mag. Andreja Prebil, Karmen Romih, Sedina Kalender Smajlović


V četrtek, 9. 6. 2011 je znanstvena konferenca potekala v obliki plenarnih predavanj. Uradna jezika prvega dne sta bila angleški in slovenski jezik, omogočeno je bilo simultano tolmačenje. V petek, 10. 6. 2011 so predavanja potekala v treh ločenih sekcijah in devetih vsebinskih področjih. Uradni jezik drugega dne je bil slovenski jezik, ena od sekcij je imela simultano tolmačenje v angleški jezik.

4. mednarodna znanstvena konferenca je potekala v City Hotelu, Dalmatinova cesta 15, Ljubljana, v kongresnem centru CITY.

 

PROGRAM OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE /
PROGRAM MEDNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCE


Thursday, June 9th, 2011 / Četrtek, 9. 6. 2011
 

9.00 – 09.30 OPENING OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE WITH ACCOMPANYING CULTURAL PROGRAM / OTVORITEV MEDNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCE S KULTURNIM PROGRAMOM 

PLENARY SESSIONS / PLENARNI DEL


AGEING AND THE SOCIETY / STARANJE IN DRUŽBA

Moderatorki:
dr. Joca Zurc, dr. Elizabeth Ann Curtis

 

09.30 – 09.50 Social exclusion of the elderly in Slovenia: mixed method study / Socialna izključenost starih ljudi v Sloveniji: študija z integracijo metod
izr. prof. dr. Valentina Hlebec in ostali, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 
09.50 – 10.05 Factors Affecting the Professional Esteem of Gerontology Health Care Professionals / Dejavniki, ki vplivajo na poklicni ugled zdravstvenih delavcev, ki delajo s starimi ljudmi
dr. Angela Kydd, University of West of Scotland, Scotland United Kingdom
 
10.05 – 10.40 Factors Affecting the Professional Esteem of Gerontology Health Care Professionals - Results of Four Countries / - Rezultati štirih držav
dr. Angela Kydd, University of West of Scotland, Scotland, United Kingdom,
Michael Galatsch, MScN, University of Wuppertal, Germany
doc. dr. Brigita Skela Savič in drugi, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija
dr. Gabriella Engstrom, Associate Professor, RN, PhD, Malardalen University Eskiltuna, Sweden
 
10.40 – 11.00 Quality of Home Care in Slovenia: Accessibility, Availability and Affordability of Home Care / Kakovost oskrbe na domu v Sloveniji: Finančna in časovna dostopnost oskrbe na domu
izr. prof. dr. Valentina Hlebec, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 
11.00 – 11.15 Discussion / Razprava
 
11.15 – 11.35 Break / Odmor
 


MANAGEMENT, LEADERSHIP AND EMPLOYMENT / MENEDŽMENT, VODENJE, ZAPOSLENI

Moderatorki: 
dr. Majda Pajnkihar, dr. Angela Kydd

 

11.35 – 11.55 The role of leaders in profession development / Vloga vodij pri razvoju profesije
doc. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija
 
11.55 – 12.15 Are Public Health Nurses Satisfied with their Jobs? A National Survey in the Republic of Ireland / Ali so medicinske sestre na področju javnega zdravja zadovoljne s svojimi delovnimi mesti? Irska nacionalna raziskava
dr. Elizabeth Ann Curtis, dr. Michele Glacken, Trinity College Dublin, Ireland
 
12.15 – 12.35 Work-related factors and individual predictors  of self-reported burnout among nurses in Europe – results from the longitudinal Nurses' Early Exit-Study (NEXT) / Dejavniki povezani z delom in osebni dejavniki izgorevanja med medicinskimi sestrami v Evropi – rezultati longitudinalne študije NEXT
Michael Galatsch, MScN and others, University of Wuppertal, Germany
 
12.35 – 12.55

Evidence-based management and health system improvement: a theoretical overview / Na dokazih podprti menedžment in izboljševanje zdravstvenega sistema: teoretični pregled spoznanj
dr. Allan McNaught, University of Greenwich, England, United Kingdom
 

12.55 – 13.10 Discussion / Razprava
 
13.10 – 14.40 Lunch break / Kosilo
 


CLINICAL PRACTICE IMPROVEMENTS / IZBOLJŠEVANJE KLINIČNEGA DELA

Moderatorki: 
dr. Brigita Skela Savič, dr. Gabriella Engstrom

 

14.40 – 15.00 A review of empirical research based on analyses of the national adult inpatient survey from 2002 to 2009 / Pregled empiričnih raziskav, ki temelji na nacionalni raziskavi odraslih hospitaliziranih bolnikov, ki je potekala med letoma 2002 in 2009
dr. Elizabeth West and dr. Anna DeCourcey, University of Greenwich, England, United Kingdom
 
15.00 – 15.20 Nursing perception of patient safety culture in three acute general hospitals / Zaznavanje kulture varnosti pacientov pri medicinskih sestrah v treh splošnih akutnih bolnišnicah
izr. prof. dr. Andrej Robida, Prosunt, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija
 
15.20 – 15.40 Eating habits—risk factor for chronic noncommunicable diseases in Slovenia / Prehranjevalne navade – dejavnik tveganja za kronične nenalezljive bolezni v Sloveniji
doc. dr. Cirila Hlastan Ribič in ostali, Inštitut za varovanje zdravja RS, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija
 
15.40 – 16.00 Excessive drinking among Slovenes – Why? / Prekomerno pitje alkohola med Slovenci – Zakaj?
doc. dr. Tonka Poplas Susič, Zdravstveni dom Ljubljana, Medicinska fakulteta, Univerza Ljubljana, Slovenija
 
16.00 – 16.15 Discussion / Razprava
 
16.15 – 16.45 Break / Odmor
 

 
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE / ZNANJE ZA PRIHODNOST

Moderatorki:
dr. Marija Zaletel, dr. Elizabeth West
 

16.45 – 17.05 Knowledge transfer of nursing theories into practice / Prenos znanja teorij zdravstvene nege v prakso
doc. dr. Majda Pajnkihar, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru, Slovenija
 
17.05 – 17.25 The progress of an international collaborative project to promote Family Health Nursing / Mednarodni projekt za promocijo družinske zdravstvene nege
Brian Johnston, RMN, BA, BSc (Hons) and others, University of West of Scotland, Scotland United Kingdom
 
17.25 – 17.45 Attitudes to death, dying and palliative care: the case for a public health approach / Odnos smrti, umiranja in paliativne oskrbe: javno zdravstveni pristop
dr. Stuart Milligan and others, University of West of Scotland. Scotland United Kingdom
 
17.45 – 18.05 “Work in Progress” – The Development of an ICT-based Lifelong Learning Concept in Higher Health Care Education  at CUAS / "Delo v razvoju" – Razvoj koncepta vseživljenjskega učenja v visokem šolstvu, temelječega na IKT, s pomočjo prečnega koncepta poučevanja in učenja
Kriemhild Leitner, Carinthia University of Applied Sciences, Austria
 
18.05 – 18.20 Discussion and closure of the first day of the international scientific conference / Razprava in zaključek prvega dneva mednarodne znanstvene konference
 
19.00 Dinner / Večerja
 Friday, June 10th, 2011 / Petek, 10. 6. 2011


 

SEKCIJE / THEMATIC SESSIONS


Predavalnica / Classroom: Y

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION

Moderatorki:
mag. Maja Klančnik Gruden, Mateja Bahun


 

9.00 – 9.15 Pomen učenja veščin terapevtske komunikacije študentov zdravstvene nege v simuliranih pogojih
mag. Andreja Prebil, mag. Jožica Ramšak Pajk
 
9.15 – 9.30 Komunikacija in empatičen odnos študentov visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na področju dela s starostniki na klinični praksi
Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović
 
9.30 – 9.45 Medosebni odnosi in pripadnost v zdravstveni negi
Mojca Dobnik, mag. Mateja Lorber
 
9.45 – 10.00 Povezanost komunikacije in zadovoljstva zaposlenih v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah
mag. Natalija Klun, doc. dr. Brigita Skela Savič
 
10.10 – 10.15 Razprava / Discussion
 
10.15 – 10.30 Odmor / Break
 

    
Predavalnica / Classroom: IT (prevajanje)

IZOBRAŽEVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI / EDUCATION IN NURSING

Moderatorja:
mag. Brane Bregar, dr. Suzana Mlinar

 

9.00 – 9.15 Vodnik za klinično prakso med študijem zdravstvene nege – pot do odličnosti / Clinical practice guide during nursing studies—contributing towards excellence
Metka Harih, Barbara Kegl, doc. dr. Majda Pajnkihar
 
9.15 – 9.30 Individualno delo študenta na klinični praksi - Izkušnje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege / Individual student work on clinical practice - A nursing students and clinical mentors position
Karmen Romih, Marija Mežik Veber, dr. Simona Hvalič Touzery, doc. dr. Brigita Skela Savič
 
9.30 – 9.45 Interaktivno delo s študenti Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru / Interactive work with Faculty of Health Sciences, University of Maribor students
Dubravka Sancin
 
9.45 – 10.00 Evalvacija intervencij zdravstvene nege v kliničnem okolju / Evaluating nursing interventions in a clinical setting
Katja Skinder Savić, Karmen Romih in doc. dr. Brigita Skela Savič
 
10.10 – 10.15 Razprava / Discussion
 
10.15 – 10.30 Odmor / Break
 


Predavalnica / Classroom: C

KLINIČNO DELO / CLINICAL WORK

Moderatorki:
mag. Jožica Peterka Novak, dr. Saša Kadivec

 

9.00 – 9.15 Romi in droga: Vloga zdravstvenega tima – kvalitativna raziskava
doc. dr. Tonka Poplas Susič
 
9.15 – 9.30 Študija primera starostnika – krhkost in njene posledice
Romana Petkovšek Gregorin
 
9.30 – 9.45 Krhki starostnik z napredovano degenerativno boleznijo  hrbtenice
Darja Anderle, dr. Angela Kydd
 
9.45 – 10.00 Informatizacija zdravljenja bolnikov s protitumornimi zdravili
Monika Sonc
 
10.00 – 10.15 Razprava / Discussion
 
10.15 – 10.30 Odmor / Break
 


Predavalnica / Classroom: IT

Tema: ETIKA, VREDNOTE / ETHICS, VALUES

Moderatorki:
Karmen Romih, Martina Horvat

 

10.30 – 10.45 Analiza in vrednotenje teorije skrbi in koncepta dostojanstva v povezavi s prakso / Analyzing and assessing the care theory and dignity concept in relation to practice
Branko Kešpert, Dorijan Zabukovšek, Vanja Šimenc, doc. dr. Majda Pajnkihar
 
10.45 – 11.00 Etične dileme zdravstvenih delavcev v primarnem zdravstvenem varstvu in percepcija sistema bioetične podpore/ Ethical dilemmas of the health care personnel in primary medical care and the perception of bioethics support systems
Silvana Vozila, doc. dr. Iva Sorta-Bilajac
 
11.00 – 11.15 Poklicne vrednote skrbstvenega ravnanja s pacienti s strani študentov zdravstvene nege / Professional values in responsible patient care provided by nursing students
dr. Suzana Mlinar
 
11.15 – 11.30 Vrtinec osebnostnih vrednot medicinskih sester ter babic in profesionalnih vrednot zdravstvene in babiške nege / A whirl of nurses' and midwives' personal values and professional values of nursing care and midwifery
Gordana Lokajner, Đurđa Sima
 
11.30 – 11.45 Razprava / Discussion
 
11.45 – 13.15 Kosilo / Lunch break
 


Predavalnica / Classroom: Y

PROMOCIJA ZDRAVJA / HEALTH PROMOTION

Moderatorki:
Sanela Pivač, Danijela Pušnik
 

10.30 – 10.45 Povezanost med gibalno aktivnostjo in pojavnostjo bolečine v križu na primeru zdravstvenega osebja
doc. dr. Joca Zurc
 
10.45 – 11.00 Stališča medicinskih sester do zdravstvene vzgoje
Mateja Bahun
 
11.00 – 11.15

Analiza povezovanja bolezni, povezanih z gibalno nedejavnostjo med nosečnicami glede na pridobljene informacije
Jasna Smlatić, dr. Suzana Mlinar, Rosanda Rašković Malnaršič 
 

11.15 – 11.30

Osveščenost dijakov o bolezni AIDS
Peter Čepin Tovornik
 

11.30 – 11.45 Razprava / Discussion
 
11.45 – 13.15 Kosilo / Lunch break
 


Predavalnica / Classroom: C

KLINIČNO OKOLJE / CLINICAL ENVIRONMENT

Moderatorki:
Katja Skinder Savić, mag. Mateja Lorber
 

10.30 – 10.45 Zadovoljstvo babic z nudenjem kontinuirane babiške skrbi: rezultati pilotne študije
Teja Zakšek, mag. Ana Polona Mivšek, Metka Skubic, Tita Stanek Zidarič
 
10.45 – 11.00 Skladnost pričetka-enteralnega hranjenja kritično bolnega v enoti intenzivne terapije s priporočili za prehrano kritično bolnega
Pavla Lavrinec, Zorica Panić, Azra Kolakovič, Ksenija Podlogar
 
11.00 – 11.15 Prehranjenost pacientov po možganski kapi
Sedina Kalender Smajlović
 
11.15 – 11.30  Dostopni časi nujnih intervencij v Nujni medicinski pomoči Kočevje
Vladka Železnjak, doc. dr. Joca Zurc, doc. dr. Brigita Skela Savič
 
11.30 – 11.45  Razprava / Discussion
 
11.45 – 13.15 Kosilo / Lunch break
 


Predavalnica / Classroom: IT

KAKOVOST V ZDRAVSTVU / QUALITY IN HEALTH CARE

Moderatorki:
Zdenka Kramar, mag. Andreja Kvas
 

13.15 – 13.30 Varnost zdravljenja in načrtovanje ter nabor podatkov na ovojnini zdravil / Health care treatment safety and planning, and the information provided on medication packaging
prof. dr. Aleš Krbavčič, mag. Andreja Čufar
 
13.30 – 13.45 Analiza vzrokov padcev pacientov z večjimi poškodbami v bolnišnici / Reason analysis for inpatient falls with severe outcomes in hospitals
mag. Maja Klančnik Gruden, Klavdija Peternelj, Majda Cotič Anderle
 

13.45 – 14.00

Timski pristop, varnost in ekonomičnost v procesu zdravljenja z zdravili / Team approach, safety and economy in medication prescription
dr. Saša Kadivec
 
14.00 – 14.15 Medosebni odnosi v timu predbolnišnične nujne medicinske pomoči / Interpersonal relations in a pre-hospital urgent medical assistance team
Igor Crnić, doc. dr. Polona Selič
 
14.15 – 14.30 Razprava / Discussion
 
14.30 – 14.45 Odmor / Break
 


Predavalnica / Classroom: Y

KLINIČNO OKOLJE – BABIŠTVO/ CLINICAL ENVIRONMENT – MIDWIFERY

Moderatorki:
Sanela Pivač, mag. Jožica Ramšak Pajk
 

13.15 – 13.30 Sodelovanje s porodno bolečino: pregledni članek
mag. Ana Polona Mivšek
 
13.30 – 13.45 Opazovanje vedenja novorojenčkov kot del v družino usmerjene babiške poporodne obravnave
Metka Skubic, Tita Stanek Zidarič, mag. Ana Polona Mivšek
 
13.45 – 14.00 Posegi v osebni in intimni prostor ženske v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja
Metka Skubic, Tita Stanek Zidarič
 
14.00 – 14.15 Vloga babic pri konceptu kontinuirane skrbi za nosečnice
Gordana Njenjić, doc.dr. Brigita Skela Savič
 
14.15 – 14.30 Razprava / Discussion
 
14.30 – 14.45 Odmor / Break
 


Predavalnica / Classroom: C


PROMOCIJA ZDRAVJA / HEALTH PROMOTION

Moderatorki:
dr. Joca Zurc, dr. Tonka Poplas Susič
 

13.15 – 13.30 Motivacija za vključitev v zdravstveno vzgojne programe preventive srčno žilnih obolenj
Darja Anderle, doc.dr. Brigita Skela Savič
 
13.30 – 13.45 Vloga medicinske sestre v obravnavi spolnih motenj pri pacientih z rakom
Danijela Pušnik
 
13.45 – 14.00 Pitje pijač z dodanim sladkorjem pri slovenskih mladostnikih
doc. dr. Nataša Fidler Mis, Helena Kobe, Evgen Benedik, Nina Beja
 
14.00 – 14.15 Multidisciplinirani pristop v obravnavi bolnika po zlomu kolka
Suzana Matejčič, mag. Tatjana Cvetko, Alenka Uršič Polh
 
14.15 – 14.30  Razprava / Discussion
 
14.30 – 14.45 Odmor / Break
 


Predavalnica / Classroom: C

IZOBRAŽEVANJE / EDUCATION

Moderatorja:
Branko Kešpert, Sedina Kalender Smajlovič
 

14.45 – 15.00 Analiza koncepta enakovrednih partnerskih odnosov v zdravstveni negi
doc. dr. Majda Pajnkihar, Metka Harih
 
15.00 – 15.15 Varovanje zdravja ljubljanskih osnovnošolcev: študenti zdravstvene nege v vlogi zdravstvenih vzgojiteljev
mag. Andreja Kvas
 
15.15 – 15.30 Prostovoljno delo na Srednji zdravstveni šoli Celje
Peter Čepin Tovornik
 
15.30 – 15.45 Analiza samoocenjevanja študentov pri uporabi aseptične tehnike dela / Students' self-assessment in aseptic wok technique
dr. Suzana Mlinar
 
15.45 – 16.00 Razprava in zaključek konference / Discussion and the conclusion of the conference
 


Predavalnica / Classroom: Y

IZOBRAŽEVANJE IN PROFESIONALNI RAZVOJ / EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Moderatorki:
Klavdija Peternelj, Katja Skinder Savić

 

14.45 – 15.00 Odnos medicinskih sester do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika
Marta Smodiš, doc. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Joca Zurc
 
15.00 – 15.15 Izkušnje pri izvajanju kliničnega izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Jesenice
Zdenka Kramar
 
15.15 – 15.30 Pravice otrok v bolnišnici – osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro
Nataša Kuralt, doc. dr. Brigita Skela Savič
 
15.30 – 15.45 Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi
Nataša Strojan, doc. dr. Joca Zurc, doc. dr. Brigita Skela Savič
 
15.45 – 16.00 Razprava in zaključek konference / Discussion and the conclusion of the conference
 


Predavalnica / Classroom: IT

MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU / MANAGEMENT IN HEALTH CARE

Moderatorki:
mag. Maja Klančnik Gruden, mag. Mateja Lorber

 

14.45 – 15.00 Motivacijske lastnosti vodstvenih delavcev v zdravstvu
Marija Zrim
 
15.00 – 15.15 Zadovoljstvo vodstva zdravstvene nege z zaposlenimi
mag. Jožica Peterka Novak, Franka Kulaš
 
15.15 – 15.30 Slogi vodenja – pregled literature
Martina Horvat
 
15.30 – 15.45 Partnerstvo in komunikacija kot izziv v patronažni zdravstveni negi
mag. Jožica Ramšak Pajk
 
15.45 – 16.00  Razprava in zaključek konference / Discussion and conference conclusion
 Zbornik

 

D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič