Št.:8

ESS: Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega – povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja

Razpisodajalec : ESS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Razpis : Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Pogodba št. 3211-09-000215, projekt št. OP RCV_VS-09-20

Trajanje projekta: 5. 6. 2009 - 30. 9. 2009

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega – povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja

Projektne aktivnosti

Razvojno raziskovalni projekt je študentom druge stopnje omogočal pridobitev 3 ECTS pri predmetu Raziskovanje in raziskovalna metodologija. Izvedena je bila raziskava in v okviru le te obsežen pregled literature, ki se kot študijsko gradivo uporablja pri predmetih na področju raziskovanja in na dokazih podprtega dela na obeh stopnjah. Pomen projekta je v širšem vplivanju na strokovnjake v zdravstvu na potrebnost razvoja raziskovanja v zdravstveni negi. Reference projekta

SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji = Nursing care and research: some factors influencing the development of nursingas a scientific discipline in Slovenia. Obzor. zdrav. neg., 2009, letn. 43, št. 3, str. 209-222.

SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje "Zdravstvena nega" : povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja : zaključno poročilo projekta (od 5.6.2009 do 30.9.2009). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 35 f. [COBISS.SI-ID 63602945]