Št.:13

ESS: Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki

Razpisodajalec : MVZT

Razpis : Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3211-10-000062, št. projekta: OP RCV_VS-10-09

Trajanje projekta: 2010

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 V okviru projekta »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika« smo septembra 2010 v prostorih šole na Jesenicah organizirali dvodnevno interaktivno konferenco in mentorsko izobraževanje. Dogodek je bil financiran prek javnega razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. S predavanji in/ali učno delavnico je sodelovalo 11 strokovnjakinj. Z novimi znanji smo usposobili 38 kliničnih mentorjev VŠZNJ. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik prispevkov. Udeleženci so prejeli 15 licenčnih točk Zbornice-Zveze ter 1 ECTS.

V okviru projekta »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika« smo junija 2010 v Ljubljani organizirali dvodnevni strokovni posvet za klinične mentorje in vse, ki jih zanima gerontološka zdravstvena nega. Dogodek je bil financiran prek javnega razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. S predavanji in/ali učno delavnico je sodelovalo 13 domačih in tujih strokovnjakov. Z novimi znanji smo usposobili 46 kliničnih mentorjev in 18 magistrskih študentk VŠZNJ. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik prispevkov. Udeleženci so prejeli 15 licenčnih točk Zbornice-Zveze ter 2 ECTS.
Razvojno raziskovalni projekt je študentom prve in druge stopnje omogočal pridobitev 3 ECTS pri predmetu na prvi stopnji Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in predmetu na drugi stopnji Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo. V okviru projekta je bila izvedena raziskava večih držav (Slovenija, Škotska, Nemčija, Florida, Japonska), v okviru le te obsežen pregled literature (objava 1.02), ki se kot študijsko gradivo uporablja pri omenjenih predmetih na obeh stopnjah. V projekt so bili s študijami primera aktivno vključeni študenti magistrskega študija pri seminarju predmeta Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo. Pomen projekta je v širšem vplivanju na strokovnjake v zdravstvu o pomenu oskrbe starostnikov v Sloveniji. 

Sodelujoči:
dr. Angela Kydd 
dr. Simona Hvalič Touzery 
dr. Joca Zurc
dr. Danica Železnik 
dr. Mirjana Ule 
Andreja Peternelj 
mag. Radojka Kobentar 
mag. Boris Miha Kaučič 
Simona Jeglič 
Marjetka Kocijančič


Reference projekta

SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, KAUČIČ, Boris Miha. Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki - priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika : zaključno raziskovalno poročilo projekta (od 01. 03. 2010 do 30. 09. 2010) : Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja": prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.". Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, okt. 2010. 68 str., tabele.

SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, HVALIČ TOUZERY, Simona. Staranje populacije, potrebe starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego = Population ageing, the needs of the elderly and chalengees for nursing. Obzor. zdrav. neg., 2010, letn. 44, št. 2, str. 89-100.

HVALIČ TOUZERY, Simona. Znanja in stališča s področja dela s starimi ljudmi - rezultati raziskave med kliničnimi mentorji in študenti zdravstvene nege = Knowledge and attitudes towards the nursing care of old people - the results of the study among clinical mentors and nursing students. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), 
 
HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010, str. 202-214.