Št.:14

ESS: Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju

Razpisodajalec : MVZT, ESS

Razpis : Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3211-10-000061, št. projekta: OP RCV_VS-10-08

Trajanje projekta: od 1. 3. 2010 do 30. 9. 2010

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Razvojno raziskovalni projekt je študentom prve stopnje in kliničnim mentorjem omogočal pridobitev 3 ECTS pri izbirnem predmetu na prvi stopnji Komunikacija v zdravstveni negi s supervizijo. V okviru projekta je bila izvedena raziskava med kliničnimi mentorji in študenti VŠZNJ o komunikaciji v zdravstvu. Na osnovi projekta je bil izdan priročnik Osebna odličnost v zdravstvu, ki se uporablja kot študijsko gradivo pri omenjenem predmetu.

Sodelujoči:

dr. Nina Hočevar
dr. Neja Zupan
dr. Daniel Charleton- Guitteaud
Atiya Chaudhry-Green
Manca Jesenko 
mag. Boris Miha Kaučič 
dr. Simona Hvalič Touzery 
doc. dr. Brigita Skela Savič
Simona Jeglič

 Reference projekta

 HOČEVAR, Nina, ZUPAN, Neja, KAUČIČ, Boris Miha, SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona. Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju - priložnost za izboljšanje kakovosti : zaključno raziskovalno poročilo projekta (od 01. 03. 2010 do 30. 09. 2010) : Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja": prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.". Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, okt. 2010. 82 str., tabele. [COBISS.SI-ID 65804545]

ZUPAN, Neja, HOČEVAR, Nina. Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-92918-0-1. [COBISS.SI-ID 65438977]