Št.:24

ESS: Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj

Razpisodajalec : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Razpis : Implementacija bolonjskega procesa-sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3211-11-000263, št. projekta: OP RCV_VS-11-14

Trajanje projekta: od 1. 6. 2011 do 5. 10. 2011

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

 4. šola za klinične mentorje: Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj

Projektne aktivnosti

Projekt je povezan s pripravo gradiv za študijski program na prvi stopnji pri predmetu Etika in filozofija v zdravstveni negi z zdravstveno zakonodajo ter predstavitvijo esejev študnetov na drugi stopnji pri predmetu Aplikacija sodobnih teorij etike v zdravstveni negi.

Sodelujoči:

doc. dr. Brigita Skela Savič
dr. Alice Marian Kiger
dr. Angela Kydd
Branka Rimac
Darinka Klemenc
Damjana Pondelek 
Damjana Orel
Nataša Žakelj
Metka Žitnik Šircelj
Mirijam Korošec
Mateja Rožman
Zdenka Mrak
dr. Neja Zupan
dr. Nina Hočevar
Karmen Romih
Simona Jeglič


Reference projekta

 SKELA-SAVIČ, Brigita, SKINDER SAVIĆ, Katja, ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja, PIVAČ, Sanela. Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj : zaključno raziskovalno poročilo projekta : trajanje projekta 1. 6. do 5. 10. 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 68 str. [COBISS.SI-ID 71251713]