Št.:29

MIZKŠ, ESS: 6. šola za klinične mentorje: Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje

Razpisodajalec : MIZKŠ, ESS

Razpis : Implementacija bolonjskega procesa-sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-12-500033, št. projekta: OP RCV_VS-12-64

Trajanje projekta: od 6. 9. 2012 do 5. 3. 2013

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Naziv operacije:

6. šola za klinične mentorje: Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje
 
Kratek opis operacije:
Krovna tema projekta je pomembna za profesionalno rast kliničnih mentorjev, saj vsebine projekta dajejo znanje tako področju razumevanja lastne profesije preko razumevanja teoretičnih konceptov stroke, pomena uporabe spoznanja raziskav za izboljševanje lastnega dela, opozorijo na pomen spremljanja kakovosti in vloge vodenja pri razvoju profesije in profesionalni rasti posameznika.
Projekt  bo potekal na način, da bomo izvedli več enodnevnih izobraževalnih delavnic, ki bodo kombinacija teoretičnih vsebin in praktičnega usposabljanja. Učne baze so nas namreč opozorile, da so usposabljanja, ki trajajo več kot en dan, za njih težko izvedljiva, saj se zdravstvo srečuje s pomanjkanjem sredstev, prav tako je zaposlovanje ustavljeno in iz tega vidika težko zagotavljajo daljšo odsotnost zaposlenih.

Sodelujoči:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
dr. Iva Holmerová
dr. Fiona Murphy
dr. Alvisa Palese
dr. Alice Marian Kiger
dr. Elizabeth Ann Curtis
dr. Angela Kydd
red. prof. dr. Darja Zaviršek
izr. prof. dr. Blaž Mesec
izr. prof. dr. Andrej Robida
doc. dr. Majda Pajnkihar
doc. dr. Aleš Kogoj
mag. Branko Bregar
mag. Maja Klančnik Gruden
Biserka Simčič
Marijan Ivanuša 
Andrej Žmitek
Darinka Klemenc
Mateja Bahun
Marta Smodiš
Mojca Strgar
dr. Simona Hvalič Touzery
Simona Jeglič
Aida Krivič