Št.:27

MIZKŠ, ESS: 5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja

Razpis : Implementacija bolonjskega procesa-sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-12-500032, št. projekta: Op RCV_VS-12-63

Trajanje projekta: od 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 Pomemben segment kakovostnega kliničnega usposabljanja je tudi razvojno delo mentorjev, za kar je v kliničnem okolju še vedno premalo osnovnih znanj iz raziskovanja in na dokazih podprtega delovanja. Za to smo za spodbudo temu področju namenili tudi del vsebin šole za mentorje, to je bil tudi predlog managementa zdravstvene nege iz učnih baz; učne baze namreč predlagajo, da naj bo to kontinuirana tema usposabljanja mentorjev, saj bo le raziskovalno in razvojno delo prineslo nove dimenzije kakovosti zdravstvene obravnave.  

 
VŠZNJ je v letu 2012 pridobila ISO standard 9001 in standard Vzgoje izobraževanja, zato je 5. šola za klinične mentorje del aktivnosti za izboljšanje kakovosti kliničnega usposabljanja. 
 
Projekt bo potekal v obliki delavnic za udeležence projekta - klinične mentorje VŠZNJ, ki prihajajo iz učnih baz gorenjske in ljubljanske regije in za študente študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega v Sloveniji. Prav tako se bodo lahko delavnic udeležili tudi klinični mentorji, ki niso na seznamu mentorjev VŠZNJ. Število udeležencev je omejeno.  
 
Pridobljene ECTS lahko klinični mentorji in študenti študijskega programa Zdravstvena nega na drugi stopnji uveljavljajo na področju pridobivanja kliničnih specializacij in na magistrskem študiju. Na VŠZNJ bomo po sklepu Senata VŠZNJ pridobljene kredite upoštevali na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega pri predmetu Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege, ki je obvezni predmet programa v prvem letniku študija. Študenti prve stopnje študijskega programa Zdravstvena nega lahko pridobljene ECTS uveljavljajo pri izbirnem kliničnem usposabljanju v drugem in tretjem letniku.

Sodelujoči:
doc. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
dr. Iva Holmerova 
dr. Alvisa Palese
dr. Alice Kiger
dr. Angela Kydd
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
izr. prof. dr. Andrej Blejec
izr. prof. dr. Jana Kalin
izr. prof. dr. Anja Podlesek
izr. prof. dr. Blaž Mesec
izr. prof. dr. Milena Valenčič-Zuljan
doc. dr. Majda Pajnkihar
doc. dr. Maja Pohar Perme
doc. dr. Damijan Štefanc
dr. Liljana Zaletel-Kragelj
dr. Neja Zupan
Darinka Klemenc
Nataša Čermelj 
Mateja Bahun
Katja Vrankar 
Miladinka Matković
Mojca Kotnik
Damjana Pondelek
dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Joca Zurc
Simona Jeglič
Aida Krivič

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.