Št.:32

MIZŠ, ESS: Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva

Razpisodajalec : MIZŠ, ESS

Razpis : Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-13-500296, št. projekta: OP RCV-VS-12-29

Trajanje projekta: od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2015

Nosilec projekta: VŠZNJ/FZJ - FZAB

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 Projekt bo vključeval štiri (4) temeljne aktivnosti, ki so tesno prepletene med seboj, in sicer:

1. Od standarda ISO 9001 do mednarodno priznane odličnost visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.
2. Izvedba mednarodne evalvacije in mednarodne akreditacije.
3. Analiza ponudbe programov na področju zdravstvene nege v RS in odziv VŠZNJ. 
4. Uvajanje interdisciplinarnih znanj na VŠZNJ.
Vse štiri aktivnosti bodo omogočale realizacijo temeljnega cilja projekta, ki je doseči kontinuiran razvoj sistema kakovosti VŠZNJ, z namenom doseganja mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva. Aktivnosti si sledijo od splošnih, sistemskih, k bolj specifičnim, podpornim procesom. Evalvacija obstoječe kakovosti pedagoškega in nepedagoškega dela VŠZNJ z vidika ocenjevanja inštitucije ter nadgradnje evalvacije in mednarodne evalvacije bo omogočila pridobitev mednarodne akreditacije izobraževanja na VŠZNJ. Analiza ponudbe programov na področju zdravstvene nege v RS bo omogočila razvoj novih interdisciplinarnih znanj preko razvoja novih študijskih programov in sodelovanj visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz akademskega in kliničnega okolja. 

Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«