Št.:38

MIZŠ, ESS: razumevanje profesionalizma v zdravstveni negi"

Razpisodajalec : MIZŠ, ESS

Razpis : Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-13-500296, št. projekta: OP RCV-VS-12-29

Trajanje projekta: Trajanje raziskave: 2014 - 2015

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

MIZŠ, ESS: razumevanje profesionalizma v zdravstveni negi", nacionalna raziskava v slovenskih bolnišnicah. 

Trajanje raziskave: 2014 - 2015