Št.:19

ARRS, MZ: Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti državnega programa obvladovanja raka

Razpisodajalec : ARRS

Razpis : CRP V3, program za obdobje 2010-2012

Trajanje projekta: 2010 - 2012

Nosilec projekta: Onkološki inštitut izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 VŠZNJ je edini visokošolski zavod v RS, ki ima na prvi in drugi stopnji programa Zdravstvena nega tri predmete iz področja onkologije. To znanje je v skladu z DPOR (državni program) potrebno razširiti in poenotiti v RS na vseh visokošolskih zavodih ter doseči primerljivost z državami EU. V okviru projekta se izvaja analiza obstoječih programov usposabljanja v RS (zdravstvena nega, medicina), s poudarki na bazičnih dodiplomskih znanjih iz onkologije in analizi potreb po nadgradnji zanj v obliki podiplomskega izobraževanja in onkoloških specializacij za različne poklicne skupine. Rezultati bodo definicija ključnih kompetenc za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju onkologije. Kljub temu, da je VŠZNJ pionir na področju umestitve vsebin onkologije v študijske programe, pa bo raziskava pripomogla k temu, da bomo na osnovi izkušenj VŠZNJ in mednarodnih priporočil, v okviru projekta predlagali smernice za umestitev onkologije v programe zdravstvene nege in medicine ter izvedli izboljšave v obstoječih predmetih na VŠZNJ. Rezultati projekta bodo obogatili izhodišča za oblikovanje predmetnika novega magistrskega programa Promocija zdravja. V okviru projekta je VŠZNJ organizirala nacionalni posvet in izdala zbornik vabljenih predavateljev iz tujine in Slovenije ter v medijih objavila zaključke posveta.Reference projekta

SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Moja kariera - quo vadis - my career : Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 126 str. ISBN 978-961-92918-3-2. [COBISS.SI-ID 66576641]