Št.:23

LLP: Family Health Nursing in European Communities

Razpisodajalec : EU, Life Long Learning Programme

Številka / oznaka projekta : 518233-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ECDCE

Trajanje projekta: 2011 -2013

Nosilec projekta: University of the West of Scotland, Faculty of Education, Health and Social Sciences, UK.

Partnerji projekta: College of Nursing Jesenice, Slovenia; Nursing Association of Armenia; Yerevan State Medical College, Armenia; University of Economics and Innovation, Poland; Instituto Politécnico de Beja-escola Superior de Saúde, Portugal; University Witten, Germany; Alicante University, Spain; Ministry of Health, Spain; University of Rome, Italy; University of Craiova, Romania; Lucian Blaga University, Romania; Romanian Nursing Association.

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 »Family Health Nursing in European Communities«. Razvojno raziskovalni projekt je vključen v izvajanje predmeta na prvi stopnji Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu in na drugi stopnji Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega. Na osnovi mednarodne študije večih držav želimo poenotiti terminologijo, obseg dela in kompetence medicinskih sestre, ki vstopajo v družino. 

Sodelujoči:

doc. dr. Brigita Skela Savič 
Karmen Romih
mag. Jožica Ramšak Pajk
dr. Simona Hvalič Touzery Reference projekta

ROMIH, Karmen, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Klinična praksa v patronažnem varstvu - analiza evalvacijskih mnenj = Clinical training in community nursing - analysis of the student's evaluation. V: HORVAT, Martina (ur.). Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja : zbornik predavanj z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2012, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 69639169